Idź do treci
Jak planować i mierzyć efekty zdalnych szkoleń językowych w firmie

Język angielski to nadal bardzo popularny „benefit” dla pracowników. Nie dzieje się tak bez powodu. Z jednej strony, pracownicy doceniają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w języku, którego dobra znajomość jest absolutną koniecznością w dzisiejszym świecie.

Z drugiej strony, pracodawcy zakładają, że inwestycja w budowę kompetencji językowych pracowników przyniesie im biznesowe korzyści. Co ważne, w dobie pracy hybrydowej lub całkowicie zdalnej, utrzymanie w firmie kursów z języków obcych, to nie tylko potwierdzenie, że firma nadal prosperuje dobrze, ale też okazja do interakcji między pracownikami i podnoszenia nie tylko ich kompetencji językowych, ale także szeroko rozumianego well-being.

Jak podejść do organizacji zajęć zdalnych w firmie? Czy wystarczy tylko zmienić formę odbywania zajęć ze stacjonarnej na zdalną, czy jednak organizacja lekcji zdalnych, tak jak i pracy zdalnej w dłuższym okresie, wymaga bardziej innowacyjnych, elastycznych i zwinnych rozwiązań? W niniejszym poradniku przedstawimy najważniejsze elementy, jakie należy wziąć pod uwagę.

1. Analiza sposobu korzystania z języka angielskiego w firmie

Pierwszym krokiem powinna być analiza sposobu korzystania z języka angielskiego w firmie.

 • Czy firma orientuje się na klientów zagranicznych, bądź planuje rozpoczęcie ekspansji zagranicznej?
 • Czy firma od kilku miesięcy intensywnie rozwija sprzedaż online i chce wejść na zagraniczne rynki?
 • A może angielski jest ważny ze względu na współpracę z firmami z innych krajów w ramach grupy kapitałowej lub poza nią? Lub też ze względu na duży udział niepolskojęzycznych pracowników w sile roboczej?
 • A może firma korzysta ze specjalistycznego sprzętu, dla którego dokumentacja i pomoc techniczna dostępne są jedynie po angielsku?

Analiza ta w dzisiejszej rzeczywistości edukacyjnej i biznesowej powinna mieć oczywiście formę elektroniczną i dawać możliwość pozyskania odpowiedzi na poziomie całej organizacji. Nawet jeśli zajęcia w Twojej Firmie już trwają, warto wykorzystać np. rozpoczęcie nowego roku szkoleniowego na ponowną analizę potrzeb, które z pewnością zmieniły się od momentu wdrożenia pracy zdalnej.

referencje od klienta - onet

2. Określenie celów biznesowych kursu języka obcego

Chociaż taka analiza może się wydawać niezbyt skomplikowana, ma ona fundamentalne znaczenie jako punkt wyjścia dla kolejnego, kluczowego kroku: określenia celów biznesowych kursu języka obcego.

Może to na przykład być:

 • wzrost sprzedaży w sektorze online,
 • wzrost produktywności dzięki lepszej współpracy w ramach wielonarodowych zespołów,
 • zwiększenie sprzedaży zagranicznej
 • lub wyższy poziom zadowolenia wśród niepolskojęzycznych klientów.

Oczywiście idealnie byłoby, gdyby te cele udało się wyrazić za pomocą konkretnych liczb, o ile możliwe jest odizolowanie efektu samej poprawy znajomości języka angielskiego przez pracowników od wpływu innych czynników.

3. Planowanie kursu

Wiedząc, w jaki sposób nasi pracownicy korzystają z języka angielskiego i jakie cele stawiamy przed nimi w tym zakresie, możemy przystąpić do kolejnego kroku, czyli planowania kursu:

 • określenia jego wymiaru godzinowego,
 • częstotliwości zajęć,
 • zakresu tematycznego (język ogólny / ogólnobiznesowy / specjalistyczny)
 • umiejętności językowych, na które ma zostać położony największy nacisk (mówienie / pisanie / rozumienie tekstu czytanego / rozumienie ze słuchu).

4. Wybór narzędzi mierzenia postępu kursantów

Czy będzie to egzamin online (jest na rynku wiele doskonałych narzędzi do tworzenia e-testów) ze słownictwa branżowego i/lub biznesowego, test gramatyczny, ocena wypowiedzi pisemnej?

Czy też rozmowa zdalna z egzaminatorem, a jeśli tak, to w jakiej formie – konwencjonalnej rozmowy z lektorem czy może obserwowanej i ocenianej przez lektora pracy grupowej w formie e-spotkania?

Lub wreszcie – i to zapewne będzie sytuacja najczęstsza – jakieś połączenie tych wszystkich elementów?

Nawet w tym przypadku konieczne jest dokładne planowanie oparte na wynikach analizy przeprowadzonej w poprzednich krokach, musimy bowiem zdecydować, jaką wagę poszczególne elementy będą miały w końcowej ocenie.

referencje od klienta - honeywell

5. Miarodajna ocena poziomy wyjściowego

Warto przy tym podkreślić, że nie jest to krok, który można odłożyć na później i wrócić do niego przed końcem cyklu szkoleniowego. Aby bowiem uzyskać miarodajną ocenę postępu dokonanego przez kursantów w trakcie kursu, konieczna jest miarodajna ocena poziomu wyjściowego.

Najlepszym sposobem na to, aby zagwarantować porównywalność wyników, będzie entry test przeprowadzony na początku kursu, o strukturze jak najbardziej zbliżonej do struktury egzaminu końcowego.

6. Komunikowanie oczekiwań wobec kursantów oraz sposoby motywacji

Jeszcze zanim kurs się rozpocznie, a także w trakcie jego trwania, musimy zadbać o odpowiednią komunikację do kursantów, tak, aby mieli oni pełną świadomość tego, jakie mamy względem nich oczekiwania – taka wiedza z pewnością sprzyja komfortowi nauki.

Jest to też dobry moment, żeby pomyśleć o sposobie motywowania kursantów. Należy przy tym pamiętać, że o ile „kij” może być potrzebny (tzn. konsekwencje za nieadekwatny postęp, np. brak możliwości kontynuacji nauki w kolejnym cyklu szkoleniowym), co do zasady „marchewka” ma bardziej motywujące działanie (np. nagrody dla kilku kursantów, którzy osiągną największy postęp). Tak czy inaczej, ważne jest, by informacja tego typu była dostępna od samego początku kursu.

7. Zaangażowanie przełożonych

Kolejnym ważnym elementem, o którym należy pamiętać, jest możliwie najszersze włączenie bezpośrednich przełożonych kursantów w proces organizacji kursu.

Bardzo często to właśnie managerowie decydują o tym, którzy spośród pracowników uzyskają kwalifikację na kurs i to ich zadaniem jest przekazywanie feedbacku. Aby proces ten był efektywny, musimy mieć pewność, że oni także będą mieli świadomość celów biznesowych, jakie stawia sobie firma organizując zajęcia.

8. Metody raportowania efektywności

Warto także już na etapie organizacji kursu zdecydować w jaki sposób powinny być raportowane postępy. Oczywiście szczegóły będą się różnić w zależności od rodzaju kursu i jego założeń, ale należy pamiętać, że najważniejsza informacja, którą chcemy uzyskać, to w jakim stopniu kursant sprostał oczekiwaniom.

Właśnie ta informacja powinna być w sposób jasny i niedwuznaczny widoczna na raporcie końcowym.

Postęp w nauce języka obcego jest oczywiście zjawiskiem, którego złożoność trudno ująć za pomocą jednego, liczbowego wskaźnika. Niekiedy jednak jest to konieczne, zwłaszcza przy średnich i dużych projektach i wtedy, kiedy wskazane jest pokazanie uogólnionego obrazu postępu wszystkich kursantów w firmie.

W takim wypadku można się oprzeć na przykład na procentowym progresie, czyli po prostu różnicy pomiędzy wynikiem entry testu i egzaminu końcowego.

Inną możliwością jest podział kursantów na kategorie, np. A, B, C (przekracza oczekiwania / spełnia oczekiwania / nie spełnia oczekiwań), gdzie pod uwagę można wziąć większą liczbę czynników (obok progresu procentowego frekwencję i ocenę pracy na zajęciach i pracy własnej dokonaną przez lektora).

referencje od klienta - making waves

9. Rekomendacja na przyszłość

Aby informacja zwrotna dla pracodawcy była kompletna, oprócz oceny tego, co miało miejsce w danym cyklu szkoleniowym powinna zawierać jasne i przejrzyste rekomendacje na przyszłość. Warto z góry zaplanować, jaka powinna być forma takiej rekomendacji.

W niektórych przypadkach będzie to zalecenie przejścia na wyższy poziom nauki, często jednak wymagana będzie kontynuacja na danym poziomie, np. średniozaawansowanym.

W tym drugim przypadku najlepiej jest, jeśli taka rekomendacja ma bardzo konkretną formę, np. w postaci liczby godzin nauki, które kursant powinien jeszcze spędzić na danym poziomie.

Warto przy okazji wspomnieć także o kwestiach, które leżą całkowicie po stronie szkoły językowej i które winny być dostarczone uczestnikom szkoleń na najwyższym poziomie:

 • platforma, za pomocą której będziemy odbywać zajęcia – może to być jedna z platform typu Zoom, MsTeams, Clickmeeting, Google Hangout albo autorskie rozwiązania szkoły o podobnej funkcjonalności; z możliwością wykorzystania tablicy cyfrowej, współdzielenia ekranu, podziału grupy na mniejsze i pracę w parach lub podgrupach (co znacząco zwiększa tzw. student’s speaking time – czyli czas przeznaczony na mówienie dla 1 uczestnika)
 • materiały w wersji cyfrowej – to bardzo ważne, aby lekcjom zdalnym towarzyszyła również odpowiednia jakość i forma materiałów edukacyjnych; zamiast skanów podręcznika czy materiałów papierowych uczestnicy powinni otrzymywać sprzyjające lepszemu zapamiętywaniu treści materiały audiowizualne, obrazy, materiały video, prezentacje w ppt, materiały cyfrowe w wersji edytowalnej i inne. My pokochaliśmy Canvę?
 • narzędzia uzupełniające do ćwiczeń online – np. Edmondo, Socrative, Projeqt, Thinglink, TED-Ed, eduClipper, Storybird, Kahoot, Quizlet, Animoto – to tylko wybrane spośród wielu dostępnych narzędzi, których może używać grupa podczas lub poza zajęciami m.in. do ćwiczeń i quizów online, ćwiczenia umiejętności pisania, polecania sobie nawzajem inspirujących treści, prezentacji multimedialnych – oczywiście dostępne na urządzenia mobilne.

referencje od klienta - allegro

Podsumowanie i wnioski

Jak widać, planowanie kursu językowego w firmie może się wydawać dość skomplikowanym zadaniem. Należy jednak pamiętać, że im więcej decyzji podejmiemy właśnie na tym etapie, zamiast odkładać je na koniec cyklu szkoleniowego, tym bardziej będziemy zadowoleni z rezultatów.

Z całą pewnością cały ten proces zdecydowanie usprawni współpraca ze szkołą językową z odpowiednim doświadczeniem w organizacji zdalnych kursów językowych w firmach, dlatego właśnie zachęcamy do kontaktu z nami! 🙂

Na zakończenie podsumujmy więc najważniejsze oczekiwania, których spełnienia powinniśmy od takiego partnera żądać, aby mieć pewność, że nasza inwestycja ma sens.

 • Na etapie planowania kursu, szkoła powinna przedstawić przewidywaną liczbę godzin na każdy poziom nauki z uwzględnieniem specyfiki kursów (można się spodziewać, że przewidywana liczba godzin będzie większa w przypadku kursów, w których istotną rolę odgrywa specjalistyczne słownictwo), a także zaproponować sposoby mierzenia progresu.
 • W trakcie kursu z kolei kluczowe jest konsekwentne monitorowanie i raportowanie postępu uczestników względem tak określonych oczekiwań oraz dostęp do najnowocześniejszych narzędzi online i materiałów cyfrowych; rzecz jasna, organizator powinien mieć szybki dostęp do tych informacji w każdym momencie.
 • Wreszcie, gdy już cykl szkoleniowy dobiegnie końca, powinniśmy oczekiwać imiennych raportów dla każdego uczestnika, wraz ze szczegółowym opisem postępów, wyników i rekomendacji, a także kompleksowego raportu podsumowującego kurs na poziomie całej firmy, z analizą rezultatów i rekomendacjami na przyszłość.

referencje od klienta - santander