Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy
e-learningowej https://eklektika.pl/platforma-angielskiego/

I. Informacje ogólne
Serwis https://eklektika.pl/platforma-angielskiego/ zwany dalej „Serwisem”, to system teleinformatyczny, służący do nauki języka angielskiego. Serwis oferuje naukę języka angielskiego w formie specjalistycznych kursów online. Każdy kurs zawiera lekcje językowe, quizy, materiały tekstowe i video.

Właścicielem serwisu https://eklektika.pl/platforma-angielskiego/ (zwanym dalej Usługodawcą) jest:
EKLEKTIKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 15/31, 02-368 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000493181, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 701-04-08-522, REGON: 147047950

Z Usługodawcą można się skontaktować poprzez adres email biuro@eklektika.pl formularz kontaktowy pod adresem https://eklektika.pl/kontakt/ telefonicznie pod numerem 22 622 86 69 lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

Korzystanie z serwisu wymaga złożenia przez Użytkownika serwisu oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu i polityki prywatności oraz akceptacji zasad określonych niniejszym regulaminem oraz polityką prywatności.
Aktualna wersja polityki prywatności jest udostępniana pod adresem: https://eklektika.pl/polityka-prywatnosci/

II. Wymagania techniczne
Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z niektórych funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych tabletów i telefonów komórkowych.
Przeglądarka internetowa
Do poprawnego działania systemu wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, z zainstalowaną jedną z przeglądarek:
1) Google Chrome – najnowsza stabilna wersja
2) Mozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja
3) Internet Explorer 9, 10, 11
4) Microsoft Edge – najnowsza stabilna wersja
5) Opera – najnowsza stabilna wersja
6) Apple Safari – najnowsza stabilna wersja

Wymagania odnośnie konfiguracji przeglądarki:
1) włączona obsługa ciasteczek (cookies),
2) włączona obsługa JavaScript,
3) zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 20 lub nowsza,
4) włączony protokół bezpiecznej transmisji danych SSL.
System operacyjny
Ze względu na różnice w działaniu przeglądarek, niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie na komputerach z systemem operacyjnym innym niż Microsoft Windows. Zalecamy korzystanie z systemu Windows 7, Windows 8.1 lub Windows 10.
Osobom korzystającym z systemu Linux zalecamy korzystanie z serwisu za pomocą przeglądarki Google Chrome.

Wymagania sprzętowe
Konfiguracja sprzętowa komputera musi spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki.
Komputer powinien być wyposażony w kartę dźwiękową oraz słuchawki lub głośniki.
Informacje dla użytkowników urządzeń mobilnych
Większość funkcji serwisu dostępna jest także na kompatybilnych telefonach komórkowych i tabletach. Wymagane jest połączenie z internetem. Zalecamy korzystanie z aktualnej wersji systemu Android, iOS lub Windows Phone. Użytkownikom urządzeń mobilnych zalecamy korzystanie z serwisu bezpośrednio w przeglądarce internetowej, po zalogowaniu się pod adresem https://eklektika.pl/zaloguj/. Dla najlepszego działania serwisu zalecamy korzystanie z najnowszej stabilnej wersji przeglądarki.

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

III. Konta Użytkowników
1) Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą być Użytkownikiem, za zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z serwisu.
2) W celu uzyskania dostępu do serwisu Użytkownik zakłada konto, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej serwisu.
3) Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
4) Nazwa konta (login) nie może:
a) być wyrazem powszechnie uznawanym za obraźliwe,
b) stanowić adresu strony internetowej,
c) naruszać praw osób trzecich.
5) Nazwa konta widoczna jest widoczna dla wszystkich użytkowników serwisu.
6) Zakładając nowe konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do wersji demonstracyjnych kursów.
7) Użytkownik serwisu jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, oraz aktualizowania danych konta w serwisie.
8) Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia danych poufnych, takich jak hasło dostępu do serwisu.
9) Podejmowanie próby uzyskania dostępu do zasobów, do których Użytkownik nie ma uprawnień oraz stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane jest niedozwolone.
10) Usługodawca ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu lub usunięcia konta Użytkownika, który nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu.
11) Użytkownik może zaprzestać korzystania z serwisu i usunąć konto. W celu usunięcia konta Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą poprzez formularz na stronie https://eklektika.pl/kontakt/.
12) Usługodawca ma prawo do usunięcia konta jeżeli:
a) Użytkownik zakończył kurs w serwisie;
b) upłynął termin ważności kursu w serwisie;
c) występuje brak aktywności na koncie powyżej 12 miesięcy.

IV. Abonament i dokonywanie płatności
1) Dostęp do wybranego kursu i materiałów szkoleniowych zamieszczonych w serwisie jest odpłatny. Użytkownik dokonuje płatności za dostęp w wysokości określonej w Cenniku za wskazany okres.
2) Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności przed otrzymaniem dostępu do wybranych kursów i materiałów szkoleniowych. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia dyspozycji przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy.
3) Usługodawca akceptuje następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem operatorów szybkich przelewów PayPal, Przelewy 24 lub przelew na konto Usługodawcy.
4) Dzień zapłaty jest dniem zawarcia przez Użytkownika i Usługodawcę umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach serwisu na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
5) Usługodawca udostępnia Użytkownikowi zamówioną usługę po otrzymaniu potwierdzenia dokonania przez Użytkownika zapłaty.
6) Po zakończeniu okresu, jaki został opłacony przez Użytkownika, dostęp do kursu i materiałów szkoleniowych jest blokowany.
7) W przypadku opłacenia kolejnego okresu dostępu do kursów i materiałów szkoleniowych, okres ten liczony jest od dnia dokonania opłaty.
8) Ceny kursów podanych na stronie zawierają należny podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
9) Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Użytkownika i wymaga podania danych do jej wystawienia ( dane usługi, której ma dotyczyć faktura, nazwa i adres nabywcy, numer NIP).
10) Warunki promocji, warunki realizacji kuponu zakupionego poprzez serwisy zakupów grupowych określane są odrębnie.
11) Użytkownik może odstąpić od korzystania z opłaconej (zakupionej) usługi bez podania przyczyn, składając Usługodawcy oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wzór oświadczenia
12) Oświadczenie należy przesłać na adres Usługodawcy podany na stronie https://eklektika.pl/kontakt/
13) W przypadku odstąpienia od umowy zwrot opłaty następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Użytkownik wskazuje w oświadczeniu o odstąpieniu sposób dokonania przez Usługodawcę zwrotu opłaty.
14) Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi, który rozpoczął korzystanie z kursu, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.
15) Użytkownik ma prawo, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia korzystania z kursu, zrezygnować z zakupionego kursu bez podania przyczyny. Rezygnację należy przesłać na adres Usługodawcy podany na stronie https://eklektika.pl/kontakt/ . Jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona w tym terminie i po upływie 14 dnia od dnia rozpoczęcia korzystania z kursu Użytkownik nie będzie korzystał z kursu, Usługodawca zwróci Użytkownikowi kwotę równoważną zapłaconej cenie za kurs.


V. Reklamacje

1) Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
b) nazwę konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
2) Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Usługodawcy podany na stronie https://eklektika.pl/kontakt/.
3) Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
4) Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
5) W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Usługodawcy lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.
6) W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

VI. Historia nauki na koncie
1) W celu badania ewaluacji oraz optymalizacji procesu nauki, serwis zbiera dane o postępach Użytkownika w nauce, w tym informacje na temat wykonanych ćwiczeń, testów, ilości powtórek oraz poznanych słów.
2) Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.
3) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych, o których mowa w pkt 1, przechowywanych w serwisie.
4) Dane, o których mowa w pkt 1, są przechowywane w serwisie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Nie przechowuje się danych jeżeli konto zostało usunięte.

VII. Gwarancja satysfakcji i rekompensaty za przerwy w działaniu Usług
1) Usługodawca zastrzega możliwość przerw technicznych w działaniu serwisu. Czas przerwy technicznej będzie dostosowany do czasu niezbędnego na wykonanie danych działań przez Usługodawcę, jednak nie dłuższy niż 8 godzin.
2) W przypadku zawinionych przez Usługodawcę przerw w działaniu serwisu lub jego istotnej trwających ponad 8 godzin, Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu umowy o okres równy okresowi czasu przez jaki serwis był niedostępny, w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia.
3) Warunkiem uzyskania dodatkowego dostępu jest niezwłoczne zgłoszenie przez Użytkownika niedostępności serwisu lub jego istotnej części.
4) Udzielona gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika z tytułu nienależytego wykonania umowy.

VIII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
1) Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, w celach związanych z korzystaniem z serwisu, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji na temat Użytkowników serwisu.
2) Użytkownik może także wyrazić zgodę na przesyłanie treści reklamowych i informacji handlowych z serwisu. Decyzję dotyczącą otrzymywania informacji handlowych podjętą przy rejestracji Użytkownik może w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojego konta, bowiem możliwość korzystania z usługi nie jest uzależniona od zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych.
3) Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest EKLEKTIKA Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Opaczewskiej 15/31, 02-368 Warszawa.

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKLEKTIKA Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Opaczewskiej 15/31, 02-368 Warszawa.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email biuro@eklektika.pl formularz kontaktowy pod adresem https://eklektika.pl/kontakt/ telefonicznie pod numerem 22 622 86 69 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane:

  • w celu wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną – podstawą prawną przetwarzania jest zawarta pomiędzy Użytkownikiem a EKLEKTIKA umowa (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 2016/679). Zawarcie umowy w dniu zapłaty za usługę;
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez EKLEKTIKA – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Polityka prywatności: https://eklektika.pl/polityka-prywatnosci/.

IX. Treść kursów i prawa autorskie
1) Materiały zawarte w serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2) Materiały udostępniane przez Usługodawcę w serwisie mogą być wykorzystywane jedynie przez Użytkownika serwisu, który zawarł umowę z Usługodawcą.
3) Użytkownik może drukować materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

X. Postanowienia końcowe
1) Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
2) O zmianach w Regulaminie Usługodawca powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail powiązany z loginem lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian.
3) Na akceptację wprowadzonych zmian Użytkownik ma 14 dni od momentu otrzymania wiadomości, o której mowa w ustępie poprzednim.
4) W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika zmian wprowadzonych w Regulaminie, Usługodawca ma on prawo, w terminie 3 dni od dnia upływu terminu na akceptację zmian w regulaminie, odstąpić od umowy.
5) Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

Data aktualizacji regulaminu: 04.09.2021