Idź do treci

REGULAMIN
świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem e-sklepu Eklektika
DO IT with English!

1. Postanowienia ogólne:

E-sklep Eklektika DO IT with English!, zwany dalej („e-sklepem”), znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://www.eklektika.pl/ umożliwia dokonywanie zakupów kursów językowych oferowanych za pośrednictwem strony internetowej e-sklepu. Kursem językowym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest świadczenie usługi nauczania języka obcego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności w formie: lekcji, dialogów, korespondencji, materiałów dydaktycznych, z udziałem albo bez udziału nauczyciela.

E-sklep Eklektika jest prowadzony przez: EKLEKTIKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 15/31, 02-368 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000493181, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 701-04-08-522, REGON: 147047950, zwana dalej „Szkołą”

Dane do kontaktu:
Adres do korespondencji: Eklektika sp. z o.o. ul. Opaczewska 15/31, 02-368 Warszawa
Telefonicznie: telefon kontaktowy: 22 622 86 69 lub 508 062 643
Za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@eklektika.pl

2. Nawiązanie umowy

1) Zakup w e-sklepie https://www.eklektika.pl/ oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu i realizacji zamówionego kursu językowego. Poprzez akceptację regulaminu zawierana jest umowa sprzedaży zamówionego kursu językowego.

2) Na podstawie zawartej umowy Szkoła zobowiązuje się do świadczenia odpłatnej usługi nauczania języka obcego w zakresie określonym w zakupionej ofercie. Usługa będzie prowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ZOOM. W ramach usługi Szkoła zapewnia odpowiednio dobrany program nauczania, autorskie materiały dydaktyczne oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrę lektorów. Jeżeli kurs obejmuje lekcje, w opisie kursu jest określona ilość minut objęta jedną lekcją.

3) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację kursu, Szkoła zastrzega sobie prawo do wstrzymania sprzedaży danego kursu z jednoczesnym poinformowaniem o takiej okoliczności na stronie e-sklepu.

4) Warunki promocji, warunki realizacji kuponu zakupionego poprzez serwisy zakupów grupowych określane są odrębnie.

3. Warunki techniczne świadczenia usługi:

Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z niektórych funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych tabletów i telefonów komórkowych.

1) Google Chrome – najnowsza stabilna wersja
2) Mozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja
3) Microsoft Edge – najnowsza stabilna wersja
4) Opera – najnowsza stabilna wersja
5) Apple Safari – najnowsza stabilna wersja

Wymagania odnośnie konfiguracji przeglądarki:
1) włączona obsługa ciasteczek (cookies),
2) włączona obsługa JavaScript,
3) włączony protokół bezpiecznej transmisji danych SSL.

Ze względu na różnice w działaniu przeglądarek, niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie na komputerach z systemem operacyjnym innym niż Microsoft Windows. Zalecamy korzystanie z systemu Windows 10 lub Windows 11.

Osobom korzystającym z systemu Linux zalecamy korzystanie z serwisu za pomocą przeglądarki Google Chrome.

Konfiguracja sprzętowa komputera musi spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki.

Komputer powinien być wyposażony w kartę dźwiękową oraz słuchawki lub głośniki.

Informacje dla użytkowników urządzeń mobilnych

Większość funkcji serwisu dostępna jest także na kompatybilnych telefonach komórkowych i tabletach. Wymagane jest połączenie z internetem. Zalecamy korzystanie z aktualnej wersji systemu Android lub iOS. Użytkownikom urządzeń mobilnych zalecamy korzystanie z serwisu bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Dla najlepszego działania serwisu zalecamy korzystanie z najnowszej stabilnej wersji przeglądarki.

Szkoła nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

4. Składanie zamówień:

1) Złożenie zamówienia wymaga założenia konta na stronie e-sklepu. Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i poprawnych danych przy zakładaniu konta w e-sklepie.

2) Zamówienie składa się po zalogowaniu na konto, za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, następnie przez użycie przycisku „Przejdź do płatności” przejście do formularza zamówienia, podania wymaganych danych w treści formularza i postępowanie zgodnie z dalszymi instrukcjami.

3) Warunkiem zakupu i realizacji kursu jest prawidłowe wypełnienie danych objętych formularzem zamówienia wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można skontaktować się w sprawach zamówienia.

4) Szkoła przesyła kupującemu na adres wskazany w formularzu zamówienia potwierdzenie zawarcia umowy (potwierdzenie zawarcia umowy, Regulamin świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem e-sklepu oraz ewentualne informacje dodatkowe).

5) Po zakupie kursu Szkoła kontaktuje się z kupującym w celu uzgadniania harmonogramu realizacji kursu, potwierdzenia danych kursanta oraz przekazuje informację o lektorze i sposobie komunikowania się z lektorem.

5. Cena kursu:

1) Cena kursu oferowanego za pośrednictwem strony e-sklepu jest podana w złotych polskich (jest to cena brutto). Na dzień przyjęcia niniejszego Regulaminu kursy językowe objęte są zwolniona stawką VAT, jeżeli są prowadzone przez lektora. Kursy bez udziału lektora (e-learningowe) objęte są 23% VAT.

2) W przypadku ogłaszania promocji lub wyprzedaży, oprócz aktualnej ceny, będzie podana informacja o cenie najniższej z 30 dni poprzedzających obniżkę.

6. Sposoby płatności:

Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności przed otrzymaniem dostępu do zakupionych kursów. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia dyspozycji przelewu na rachunek bankowy Szkoły.

Szkoła akceptuje następujące formy płatności:

1) płatność tradycyjnym przelewem na konto Szkoły wskazanym w potwierdzeniu zawarcia umowy (potwierdzenie zamówienia)

2) płatność za pośrednictwem serwisów: payu.pl., PayPal, Przelewy 24.

Szkoła wystawia fakturę na zakupiony kurs. W trosce o środowisko, w Szkole wprowadziliśmy system e-faktura. Dokument jest wysyłany na adres email podany przez kupującego w formularzu zamówienia. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Kupującego i wymaga podania danych do jej wystawienia w formularzu zamówienia (dane usługi, której ma dotyczyć faktura, nazwa i adres nabywcy, numer NIP).

7. Rozpoczęcie świadczenia kursu

W przypadku klientów biznesowych (firmowych) usługie objęte kursem zaczynamy świadczyć natychmiast po dokonaniu zakupu w terminie potwierdzonym z klientem.

W przypadku klientów indywidualnych (będących konsumentami w rozumienie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.) usługi objęte kursem zaczynamy świadczyć po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku klientów indywidualnych jest to czas, w którym zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta można zrezygnować z zakupionej usługi (kursu) i złożyć odstąpienie od zawartej umowy. Możemy rozpocząć świadczenie kursu przed upływem tego terminu na wyraźną i uprzednią zgodę Klienta indywidualnego (konsumenta).

Decydując się na rozpoczęcie korzystania z kursu przed upływem 14 dni na odstąpienie:
1) wyrażasz tym samym wyraźną i świadomą zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług (kursu) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
2) przyjmujesz do wiadomości, że rozpoczęcie korzystania z kursu przed upływem 14 dni na odstąpienie skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy a tym samym prawa do zwrotu opłaty za kurs.

8. Organizacja zajęć, harmonogram, odwoływanie zajęć:

1) Zajęcia prowadzone są w godzinach 7.00-22.00 od poniedziałku do piątku oraz 8.00-20.00 w soboty i niedziele (czasu środkowoeuropejskiego). Stały termin zajęć potwierdzany jest z kursantem/ grupą przed pierwszymi zajęciami drogą e-mailową.

2) Zaplanowane zgodnie z harmonogramem zajęcia podlegają odpłatności i wyjątkowo mogą zostać przeniesione na inny, uzgodniony wspólnie z lektorem termin, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie lektora do godz. 16.00 dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. W takim przypadku Szkoła umożliwi realizację odwołanych zajęć w kolejnych dwóch miesiącach kalendarzowych w ramach dostępności czasowej lektora prowadzącego. Zobowiązanie Szkoły uznaje się za spełnione, jeżeli Szkoła zaoferuje minimum jeden dodatkowy termin dla każdych odwołanych zajęć.

3) W przypadku odwołania zajęć po godz. 16.00 dnia roboczego poprzedzającego zajęcia lub gdy Kursant nie pojawi się na zajęciach, zajęcia uznaje się za zrealizowane i odpłatne.

4) W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Kursanta (np. awaria komputera, Internetu) uniemożliwiających przeprowadzenie lekcji zgodnie z harmonogramem albo w umówionym z lektorem terminie należy natychmiast powiadomić Szkołę telefonicznie albo w miarę możliwości mailowo z innego urządzenia. Każdemu Kursantowi przysługuje jedno bezpłatne odwołanie zajęć z powodów technicznych leżących po jego stronie. Takie zajęcia zostaną zrealizowane w innym uzgodnionym terminie. Uzgodnienie terminu uznaje się za spełnione, jeżeli Szkoła (Lektor) zaoferuje minimum jeden dodatkowy termin dla odwołanych zajęć.

5) W przypadku odwołania zajęć z przyczyn wynikających po stronie Lektora zajęcia takie są odrabiane w uzgodnionym przez strony terminie. Uzgodnienie terminu uznaje się za spełnione, jeżeli Szkoła (Lektor) zaoferuje minimum dwa dodatkowe terminy dla odwołanych zajęć.

9. Brak zgodności produktu z umową (Reklamacje):

1) Reklamacja składana przez Kupującego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi powinna zawierać:

    • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
    • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
    • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

2) Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Szkoły podany w pkt 1. Informacje ogólne.

3) Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Szkoła otrzymała zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

4) Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

5) W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Szkoły lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Szkołę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.

6) W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Kupującego dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Kupującego.

10. Odstąpienie od umowy:

1) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.) kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (formularz znajdziesz tu) oraz dowodem zakupu (kopią faktury). Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Szkołę nie jest obowiązkowe.

2) Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot opłaty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Kupujący powinien wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu sposób dokonania zwrotu opłaty przez Usługodawcę.

3) Kiedy prawo odstąpienia nie przysługuje: Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku rozpoczęcia korzystania z kursu przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jeżeli Kupujący rozpocznie korzystanie z kursu przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, nie będzie miał prawa do zwrotu opłaty za ten kurs.

11. Prawa autorskie

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Materiały udostępniane Kursantowi w ramach kursu są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kursant może drukować materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

12. Ochrona danych osobowych

Szkoła dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić dane osobowe, które nam przekazujecie, dlatego też wdrożyliśmy procedury zgodne z obowiązującymi przepisami, o czym możecie przeczytać więcej w Polityce Prywatności.

13. Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji o ich wykorzystaniu możecie znaleźć tutaj.

14. Postanowienia końcowe:

1) Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

2) Zmiany w Regulaminie nie mają zastosowania do kursów, które zostały zakupione przed wprowadzeniem tych zmian.

3) Wszelkie sprawy wynikające z niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

 

Data aktualizacji: 01.06.2023