Idź do treci
Zapytanie ofertowe po angielsku – jak pisać?

Zapytanie ofertowe to jest nic innego jak list formalny, a dokładnie zaproszenie dla innych osób lub firm do podjęcia współpracy czy dostarczenia usług. Zajrzyj do naszego artykuły na temat listu formalnego dla uzupełniania wiedzy! A w tym artykule dowiesz się jak poprawnie skonstruować zapytanie o ofertę po angielsku i wykorzystać wzory, formy czy wyrażenia do napisania całego tekstu.

Styl formalny czy nieformalny?

Ten typ tekstu wymaga od nas stylu formalnego, ponieważ zapytania o ofertę po angielsku – i nie tylko piszę się do firmy czy osób ważnych. Z tego powodu wykorzystywany jest styl formalny. Wyjątkowo może występować styl nieformalny, gdy znasz się z konkretną firmą czy osobą lepiej, co powoduje, że możesz uniknąć kilku bardziej poważnych wyrażeń, ale zalecamy to keep it serious 🙂

Budowa zapytania o ofertę w języku angielskim

Zanim zaczniesz pisać zapytanie ofertowe pamiętaj o ważnych aspektach jak:
Miejscowość, data; Dane nadawcy; Dane odbiorcy (adresata); Nagłówek; Zwrot grzecznościowy na początku i końcu.

  1. Wstęp / wprowadzenie

We wstępie zawrzyj informacje o twojej firmie – kto ją założył, jakie produkty lub usługi ona oferuje, co odróżnia ją od konkurencji i gdzie się znajduje. Każdy potencjalny dostawca, który poważniej myśli o współpracy z Tobą, będzie potrzebował tych informacji.

  1. Cel i zakres usług

Przedstaw projekt, którego chcesz się podjąć, oraz cele, które zamierzasz osiągnąć. Ważne jest, abyś uwzględnił dużo szczegółów – określić poszczególne zadania i związane z nimi kryteria.

  1. 3. Przewidywany harmonogram selekcji

Uwzględnij szczegółowy harmonogram, aby dostawcy stwierdzili, czy są w stanie dotrzymać terminów. Musisz także dać im możliwość zadawania pytań dotyczących twojej propozycji i całego projektu. To ograniczy niejasności oraz problemy dla Ciebie i nich.

  1. Termin i miejsce składania wniosków

Podobnie jak w punkcie 3, są to ważne informacje, które przedstaw jasno, aby sprzedawca wiedział, jak i do kogo się zgłosić.

  1. Ramy czasowe 

Uwzględniając ramy czasowe w zapytaniu ofertowym, możesz wyeliminować każdego dostawcę, który nie może pracować w ramach Twoich ograniczeń czasowych. Jeśli masz elastyczny czas, możesz napisać adnotację, że twoja firma ma w planach zakończyć projekt w ciągu dwóch miesięcy, ale jesteś otwarty na ewentualne negocjacje w sprawie odpowiedniego zgłoszenia.

  1. Elementy propozycji

Sporządź listę kontrolną, aby kandydaci wiedzieli, co chcesz dokładnie otrzymać. To także sprawdzenie tego, kto jest w stanie sprostać Twoim wymaganiom – jeśli kandydat nie jest w stanie zrealizować wszystkich elementów oferty, prawdopodobnie nie możesz też ufać, że dokończy Twój projekt.

  1. Kryteria oceny

W tej sekcji warto przeprowadzić burzę mózgów ze swoim zespołem, aby podać listę elementów, które Twoim zdaniem są najlepszymi wskaźnikami imponujących kandydatów. Twoja lista może zawierać plany wcześniejszej pracy, udokumentowane sukcesy w firmach z podobnych branż i wiedzę specjalistyczną umożliwiające spełnienie Twoich wymagań oraz koszt usług w zaproponowanym przez Ciebie przedziale cenowym.

  1. Możliwe ograniczenia

W tym miejscu nakreśl wszelkie przeszkody, takie jak ograniczone zasoby lub niestandardowa witryna internetowa, które mogą uniemożliwić niektórym dostawcom pomyślne ukończenie projektu. Pozwala to wyeliminować niezadowalających oferentów, a także pomoże określić, którzy dostawcy mają umiejętności i wiedzę, aby sprostać tym wyzwaniom.

  1. Budżet

Każdy dostawca musi wiedzieć, ile jesteś w stanie zapłacić za jego usługi, zanim złoży propozycję oferty.

Zwrot rozpoczynający

Dear Sir – Szanowny Panie
Dear Madam – Szanowna Pani
Dear Sir/Madam – Szanowni Państwo

Powód kontaktu

We are writing to you regarding. – Piszemy do Państwa w sprawie
We are writing to you in connection with. – Piszemy do Państwa w związku z
Your company was highly recommended by. – Państwa firma została nam wysoce polecona przez

Rozwinięcie z zapytaniem ofertowym

I am interested in… – Jestem zainteresowany
We are interested in obtaining / receiving. – Jesteśmy zainteresowani nabyciem
We are interested in… and we would like to know – Jesteśmy zainteresowani i chcielibyśmy wiedzieć

Zakończenie zwrotem grzecznościowym

Please reply as soon as possible, because – Bardzo proszę o szybką odpowiedź, ponieważ
I look forward to hearing from you soon. – Czekam na Pana/Pani odpowiedź.

Jakich błędów nie popełniać przy pisaniu zapytania ofertowego po angielsku

Nie rozkazuj w swojej ofercie, zaprezentuj swoje stanowisko konkretnymi aspektami, ale pokaż swoim kandydatom, że jesteś otwarty na ich pomysły. Wyrażenia dostosowane do zapytania o ofertę w języku angielskim są pomocne i sprawiają, że Twoja korespondencja wygląda lepiej, lecz nie wykorzystuj ich w każdym zdaniu.

Przydatne zwroty, które można użyć w zapytaniu ofertowym po angielsku

I am planning to… and that is why I found this offer interesting. – Planuję… i dlatego myślę, że ta oferta jest interesująca.
I have found your advertisement in… and I would like to… – Znalazłem Wasze ogłoszenie w… i chciałbym…
It is very important to me to know… – To dla mnie bardzo ważne aby wiedzieć…

Wzór zapytania ofertowego w języku angielskim wraz z tłumaczeniem

Request for Proposal

XYZ Company 28.05.2021, London
Basestreet 36
9273 London

ABC Company
Goodstreet 73
7363 New York

Dear Sir or Madam,

Our company deals with the repair of technical problems in the homes of private persons. We have been operating on the market for over twenty years, which makes us the longest operating company in the city. The rapidly developing industry results in competition, but for many years we have been the company most willingly chosen by customers. As we are located in the center of London, we have direct contact with interested persons.

Over the last year, we have recorded a 30% greater demand for our services, therefore we would like to cooperate with your company. We would like to reach more customers with your help. We offer cooperation, where your company will provide us with customers who have problems with the Internet connection in the household, and on our part you will receive financial fees.

From 30/06/2021 we would like to start increasing our clientele, therefore we define 25/06/2021 as the final date for submitting plans and proposals for cooperation. Please send all documents to the provided address of the company.

We do not impose on our part conditions that your company is to perform, because this aspect will be discussed after analyzing your proposal. The only aspect we focus on is a 40% increase in reaching customers within the next year.

The rate that we propose to you in the first year of cooperation is $ 300,000.

We are interested in cooperation with your company in the near future.

I’m waiting for your response.

Yours faithfully

Max EFG

ABC Company

[Tłumaczenie zapytania ofertowego]

Szanowni Państwo,

nasza firma zajmuje się naprawą problemów technicznych w domach osób prywatnych. Na rynku działamy ponad dwadzieścia lat, co czyni nas najdłużej działającą firmą w mieście. Prężenie rozwijająca się branża owocuje w konkurencję, jednak od wielu lat jesteśmy najchętniej wybieraną firmą przez klientów. Jako, że znajdujemy się w centrum Londynu mamy bezpośredni kontakt z osobami zainteresowanymi.

Na przestrzeni ostatniego roku odnotowaliśmy o 30% większe zapotrzebowanie na nasze usługi, z tego tytułu chcielibyśmy podjąć z państwa firmą współpracę. Chcielibyśmy docierać do większej ilości klientów z państwa pomocą. Oferujemy współpracę, gdzie to państwa firma będzie dostarczała nam klientów, którzy mają problemy z łączem internetowym w gospodarstwie domowym, a z naszej strony otrzymają państwo honoraria pieniężne.

Od 30.06.2021 chcielibyśmy rozpocząć powiększanie naszej klienteli, z tego powodu jako ostateczny termin składania planów i propozycji współpracy określamy 25.06.2021. Wszelkie dokumenty prosimy wysyłać na podany adres firmy.

Nie narzucamy z naszej strony warunków, które państwa firma ma wykonać, ponieważ ten aspekt będzie omówiony po analizie państwa propozycji. Jedynym aspektem na którym się skupiamy to 40% wzrost dotarcia do klientów w ciągu najbliższego roku.

Stawka, którą państwu proponujemy w pierwszym roku współpracy to 300.000$.

Jesteśmy zainteresowani współpracą z państwa firmą w najbliższym czasie.
Czekam na państwa odpowiedź

Z wyrazami szacunku

Max EFG

ABC Company

Podsumowanie

Wcześniej ustal schemat, według którego napiszesz zapytanie ofertowe w języku angielskim i których punktów użyć. Skup się na konkretnych informacjach i dokładnie złóż swoją propozycję. Skorzystaj ze wzoru zapytania ofertowego po angielsku, pomoże Ci dokładnie ułożyć korespondencję. Wykorzystuj zwroty i wyrażenia, dzięki temu twoja oferta będzie wyglądała bardziej spójnie i profesjonalnie.