Idź do treci
Badanie efektywności szkoleń językowych w firmie

Szkolenia językowe przeprowadzane w firmie mają na celu podniesie kwalifikacji pracowników a w rezultacie przyczynić się do widocznych korzyści dla wspólnego biznesu. Język obcy jest wyjątkową przestrzenią do zmian. Efekty nauki powinny być wymierne i przede wszystkim skuteczne.

Jak zatem mierzyć efektywność szkoleń językowych? Jak realnie przekonać się, że zainwestowany czas oraz pieniądze firmy nie poszły na marne?

Odpowiedzi należy doszukiwać się już na etapie planowania samego szkolenia. Sposób, w który dane szkolenie jest opracowywane, następnie sylabus i realizacja to kluczowe kwestie, którym powinno się bardzo wnikliwie przyjrzeć od samego początku.

Narzędzia oceny efektywności szkoleń językowych

Ewaluacja efektywności wymaga odpowiednich narzędzi. W momencie decyzji o przeprowadzeniu szkolenia językowego w firmie warto od razu poinformować stanowczo wykonawcę zlecenia, aby miał na uwadze wnikliwą analizę postępów oraz ewaluacji, co w przypadku języka obcego nie należy do rzeczy łatwych. Innymi słowy, aby strona wykonująca zlecenie, jak również jego odbiorca, mieli rzetelne informacje czy kurs spełnił pokładane w nim oczekiwania; co udało się się konkretnie osiągnąć, a co ewentualnie stanęło na przeszkodzie.

Audyt językowy

Efektywność danego szkolenia językowego warto poddać audytowi językowemu, który jest przeprowadzany przez zewnętrzne firmy. Tego rodzaju audyt jest dosyć nowym rozwiązaniem dostępnym na rynku, innowacyjnym, skutecznym. Takie zewnętrzne działanie pozwoli na bezstronną ewaluację i wykluczy wszelkie przekłamania. Jeśli audyt zostanie starannie wykonany, informacja zwrotna będzie na wagę złota – zleceniobiorca szkolenia dowie się, czy pieniądze zostały dobrze zainwestowane.

Audytu dokonuje zewnętrza firma, która na podstawie autorskich materiałów bada poziom kursanta w obszarze czterech najważniejszych kompetencji językowych

 • Mówienie
 • Pisanie
 • Rozumienie tekstu czytanego
 • Rozumienie ze słuchu

Istotna, w takim przypadku, jest częstotliwość przeprowadzanych audytów. Audyt należy traktować jako złożony proces, na który składają się trzy sesje testowe: przed rozpoczęciem szkolenia, w trakcie i po odbytym szkoleniu.

Na czym jest oparty audyt autorski?

Nawet przy wyborze zewnętrznej firmy, która (prze)prowadza audyt językowy, warto wiedzieć, że jest on oparty na CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (A1 – C2). Klasyfikacja CEFR przyjęta przez Radę Europy wyznacza międzynarodowe standardy znajomości języka i kompetencji językowych w danym czasie. Na jej podstawie oparte są również autorskie materiały audytu językowego.

Czy audyt językowy jest koniecznością?

Audyt językowy jest ważną odpowiedzią na potrzeby ewaluacji szkolenia, zatem wspiera procesy HR.

Długotrwałe szkolenia, w przypadku języków obcych to oczywistość, są również kosztowne. Dlatego więc firma szanująca swoje pieniądze i czas powinna otrzymywać cykliczną informację zwrotną na temat jakości i efektów szkoleń językowych, na które się (z)decyduje.

Jak badać efektywność szkoleń językowych?

Struktura badania efektywności szkolenia

Szkolenia językowe to wyjątkowy obszar realizujący politykę kadrową w firmie. Pociąga to za sobą określone działania. Można je sprowadzić do 4 kluczowych kroków:

 • analiza potrzeb szkoleń językowych
 • opracowanie sylabusu (programu)
 • realizacja
 • ewaluacja szkolenia (ocena)

Każdy z przedstawionych kroków wymaga odpowiednich narzędzi i powinien być starannie zrealizowany. Do tego celu najlepszym pomysłem okazuje się firma zewnętrzna, która jest do takich działań przygotowana.

Czynniki wpływające na efektywność szkoleń językowych w firmie

Szkolenia językowe, zazwyczaj, odbywają się podczas godzin pracy, oznacza to, że pracownik zajmuje się inną materią, a w konsekwencji jest poza dostępnością dla swoich pierwotnych działań. W rezultacie, podejmuje jednocześnie ryzyko (wyrobić się z bieżącą pracą) oraz wyzwanie (dobrze zrealizować powierzone szkolenie). Kluczowymi czynnikami są frekwencja na szkoleniu oraz poziom zmotywowania. Decydując się na grupowe szkolenie językowe, istotne jest monitorowanie procesu nauki na podstawie określonych wcześniej celów. Badanie efektywności szkolenia językowego dla osoby indywidualnej zdaje się prostsze niemniej również przydatne jest śledzenie postępów i poziomu motywacji.

Zobacz od czego zacząć. Sprawdź naszą ofertę kursów dla firm.

Przykładowe badanie efektywności

Dla zilustrowania procesu, posłużmy się abstrakcyjnymi nazwami własnymi i prześledźmy badanie efektywności dla szkolenia języka angielskiego (najczęściej wybierany) w firmie.

 • Firma X decyduje się na zorganizowanie szkolenia języka angielskiego dla 10 swoich pracowników
 • Firma X zleca wykonanie szkolenia firmie Z
 • Firma Z bada gruntownie potrzeby szkolenia, określa poziom języka każdego pracownika z osobna (autorski test poziomujący, TOEIC, inny).
 • Test uwydatnia poziom językowy pracownika (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
 • Firma Z stawia konkretne cele przed uczestnikami, opracowuje sylabus, określa potrzebny czas na realizację, dobiera odpowiedniego szkoleniowca, ustala formę współpracy z kursantami (pracownikami)
 • Rozpoczyna się szkolenie
 • Po 3 miesiącach od szkolenia następuje badanie postępów oraz poziom zmotywowania każdego kursanta
 • Informacja zwrotna jest przekazana do Firmy X

Podsumowanie

Badanie efektywności szkoleń językowych w firmie to działanie prewencyjne mające na celu weryfikację poniesionej inwestycji jak również poziom zaangażowania pracownika w linii rozwoju kompetencji polityki kadrowej. To działanie kluczowe. Niegdyś wykonywane dość amatorsko dla sprawdzenia efektu szkolenia, a dzisiaj przeprowadzane profesjonalnie przez wykwalifikowane i szanujące się firmy. Narzędziami badania efektywności są cykliczne audyty zewnętrzne, ankiety, testy, oceny personalne (każdego uczestnika szkolenia) oparte o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ang. CEFR).

Skoro każdy pracownik i jego / jej praca są częścią firmy, upewnijmy się, że inwestycja, którą bez wątpienia jest szkolenie językowe, będzie prawdziwą i wymierną wartością dodaną.