Idź do treci
Angielskie słowa, które powinien znać każdy pracownik działu finansowego

Międzynarodowa współpraca i komunikacja po angielsku są nieodłącznymi elementami codziennej pracy w branży finansowej. W kontekście coraz częstszych transakcji międzynarodowych, biegłość w języku angielskim finansowym staje się nie tylko atutem, lecz wręcz koniecznością. Znajomość specjalistycznego słownictwa finansowego angielskiego nie tylko ułatwia porozumiewanie się z partnerami biznesowymi na całym świecie, ale także umożliwia lepsze zrozumienie zagadnień związanych z finansami i inwestycjami, co z kolei wpływa pozytywnie na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Dlatego też, rozwijanie umiejętności językowych, zwłaszcza w kontekście finansowym, staje się priorytetem dla każdego profesjonalisty pracującego w dziale finansowym.

Spis treści:

Angielski finansowy – korzyści płynące ze znajomości słownictwa ekonomicznego

Rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim finansowym jest nieodłącznym elementem sukcesu w tej branży. W świecie, w którym globalizacja rynków finansowych oraz szybkie zmiany gospodarcze są powszechne, zdolność do efektywnej komunikacji z partnerami biznesowymi na całym świecie jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu zawodowego. Język angielski jest dominującym językiem w świecie biznesu i finansów, stanowiąc narzędzie komunikacyjne nie tylko w transakcjach międzynarodowych, ale także w codziennej pracy z klientami, kolegami z zespołu oraz innymi interesariuszami. Pracownicy działu finansowego, którzy posiadają biegłą znajomość słownictwa finansowego angielskiego, mają zdecydowaną przewagę konkurencyjną na rynku pracy, ponieważ są w stanie efektywniej współpracować z firmami i instytucjami z różnych krajów, bez barier językowych.

Ponadto, znajomość języka angielskiego finansowego umożliwia dostęp do szerokiej gamy źródeł informacji oraz narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dzięki umiejętności czytania i analizowania raportów finansowych, artykułów specjalistycznych czy dokumentów prawnych w języku angielskim, pracownicy finansowi mogą uzyskać lepszy wgląd w globalne trendy rynkowe, nowe technologie oraz innowacje finansowe. W efekcie, poszerzają swoją wiedzę oraz umiejętności, co stanowi istotny czynnik rozwoju kariery zawodowej. Dodatkowo, umiejętność skutecznej komunikacji w języku angielskim i znajomość słówek ekonomicznych po angielsku otwierają drzwi do udziału w międzynarodowych konferencjach, szkoleniach oraz programach wymiany zawodowej, co pozwala na nawiązywanie cennych kontaktów biznesowych oraz zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych. Inwestowanie w rozwój umiejętności językowych i poznawanie słownictwa ekonomicznego angielskiego, nie tylko przynosi korzyści osobiste, ale także przekłada się na wzrost efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów angielskiego branżowego. Znajdziecie tam specjalnie przygotowane kursy dla dedykowanych branż, w tym również dla branż związanych z finansami.

Słówka ekonomiczne po angielsku – jakie zwroty warto znać?

Poniżej znajduje się lista 70 słów i zwrotów związanych z finansami i branżą ekonomiczną. Znajomość słownictwa finansowego angielskiego może być niezwykle pomocna w codziennej pracy na rynku międzynarodowym, więc zapoznaj się z nim już teraz!

 1. Budget – Budżet
 2. Revenue – Przychód
 3. Expenses – Wydatki
 4. Profit – Zysk
 5. Loss – Strata
 6. Cash flow – Przepływ środków pieniężnych
 7. Assets – Aktywa
 8. Liabilities – Pasywa
 9. Equity – Kapitał własny
 10. Balance sheet – Bilans
 11. Income statement – Rachunek zysków i strat
 12. Cash flow statement – Rachunek przepływów pieniężnych
 13. Financial statement – Sprawozdanie finansowe
 14. Audit – Audyt
 15. Tax – Podatek
 16. Interest – Odsetki
 17. Dividend – Dywidenda
 18. Investment – Inwestycja
 19. Stock – Akcja
 20. Bond – Obligacja
 21. Mutual fund – Fundusz powierniczy
 22. Portfolio – Portfel inwestycyjny
 23. Risk – Ryzyko
 24. Return on Investment (ROI) – Zwrot z inwestycji
 25. Asset allocation – Alokacja aktywów
 26. Hedge fund – Fundusz hedgingowy
 27. Derivative – Instrument pochodny
 28. Futures – Kontrakt terminowy
 29. Options – Opcje
 30. Exchange rate – Kurs wymiany walut
 31. Foreign exchange market – Rynek walutowy
 32. Forex – Rynek walutowy
 33. Capital market – Rynek kapitałowy
 34. Money market – Rynek pieniężny
 35. Securities – Papiery wartościowe
 36. Initial Public Offering (IPO) – Pierwsza oferta publiczna
 37. Divestment – Wycofanie się z inwestycji, sprzedaż udziałów
 38. Merger – Fuzja
 39. Acquisition – Przejęcie
 40. Joint venture – Wspólne przedsięwzięcie
 41. Bankruptcy – Bankructwo
 42. Liquidation – Likwidacja
 43. Collateral – Zabezpieczenie
 44. Credit rating – Ocena wiarygodności kredytowej
 45. Leverage – Dźwignia finansowa
 46. Credit risk – Ryzyko kredytowe
 47. Default – Nieuiszczona należność
 48. Bond rating – Ocena/ rating obligacji
 49. Yield – Rentowność
 50. Liquidity – Płynność finansowa
 51. Solvency – Wypłacalność
 52. Depreciation – Amortyzacja, obniżenie wartości
 53. Appreciation – Aprecjacja, wzrost warości
 54. Inflation – Inflacja
 55. Deflation – Deflacja
 56. Recession – Recesja
 57. Depression – Kryzys ekonomiczny
 58. GDP (Gross Domestic Product) – PKB (Produkt Krajowy Brutto)
 59. CPI (Consumer Price Index) – IPC (Indeks cen konsumpcyjnych)
 60. P/E ratio (Price-to-Earnings Ratio) – Wskaźnik cena-zysk
 61. ROA (Return on Assets) – Zwrot z aktywów
 62. ROE (Return on Equity) – Zwrot z kapitału własnego
 63. Earnings per share (EPS) – Dochód z akcji
 64. Dividend yield – Rentowność dywidendy
 65. Liquidity ratio – Wskaźnik płynności
 66. Debt-to-equity ratio – Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego
 67. Current ratio – Wskaźnik bieżącej płynności
 68. Quick ratio – Wskaźnik szybkiej płynności
 69. Price volatility – Zmienność cenowa
 70. Market capitalization – Kapitalizacja rynkowa

Znajomość specjalistycznego słownictwa finansowego angielskiego jest niezbędna dla każdego pracownika branży ekonomicznej, zwłaszcza w kontekście globalnej współpracy i działania na międzynarodowym rynku. Dzięki umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz znajomości kluczowych słówek ekonomicznych po angielsku związanych z finansami, pracownicy mogą skuteczniej komunikować się z partnerami biznesowymi na całym świecie, uczestniczyć w międzynarodowych projektach oraz korzystać z globalnych źródeł informacji i narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Rozwój umiejętności językowych w branży finansowej nie tylko poszerza horyzonty zawodowe pracowników, ale także przyczynia się do wzrostu efektywności działania firm na międzynarodowym rynku oraz wspiera ich konkurencyjność. Dlatego też, inwestowanie w rozwój kompetencji językowych i poznanie słownictwa ekonomicznego, stanowi nie tylko inwestycję we własną karierę, lecz także kluczowy czynnik sukcesu dla przedsiębiorstw działających w globalnym środowisku biznesowym.