Idź do treci
Przydatne zwroty po angielsku, które warto znać

Nauka języka angielskiego to fascynujące wyzwanie, ale także niezbędna umiejętność w dzisiejszym globalnym świecie. Przełamywanie bariery językowej staje się kluczowym elementem zarówno w karierze zawodowej, jak i w codziennym życiu. Jednakże, na drodze do opanowania angielskiego warto skupić się nie tylko na pojedynczych słowach, lecz także na całych wyrażeniach. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom nauki języka angielskiego, przedstawimy powody, dla których warto znać podstawowe zwroty po angielsku, a także dostarczymy bogatą listę popularnych i najczęściej używanych zwrotów w języku angielskim.

Spis treści:

 1. Zwroty po angielsku – dlaczego warto uczyć się całych wyrażeń? 
 2. Podstawowe zwroty po angielsku, które każdy musi znać
 3. Zwroty angielskie w praktyce – idziemy o krok dalej
 4. Popularne zwroty po angielsku: Business English
 5. Spotkania – najczęściej używane zwroty w języku angielskim
 6. Podumowanie spotkania – popularne zwroty po angielsku
 7. Pytanie o opinię oraz wyrażanie opinii – najważniejsze zwroty po angielsku
 8. Język angielski podstawowe zwroty – rady i propozycje
 9. Angielskie zwroty – negocjacje
 10. (Nie)zgadzanie się – podstawowe zwroty po angielsku
 11. Inne przydatne zwroty po angielsku
 12. Wyrażanie opinii – podstawowe zwroty po angielsku

1. Zwroty po angielsku – dlaczego warto uczyć się całych wyrażeń? 

Zastanawiasz się, dlaczego warto uczyć się całych wyrażeń, a nie tylko pojedynczych słów? Jeśli zastosujesz angielskie zwroty w kontekście pełnych zdań lepiej poradzisz sobie ze zrozumieniem struktury języka. Opanowanie jednego zwrotu pozwala na otwarcie drzwi do zdobywania kolejnych, podobnie jak układanka składająca się z różnych kawałków. Kiedy zaczynamy myśleć i mówić w całych zdaniach, uczymy się nie tylko słów, ale także gramatyki, intonacji i kultury językowej.

2.Podstawowe zwroty po angielsku, które każdy musi znać

Hello! / Hi! – Cześć!

Good morning. – Dzień dobry (rano).

Good afternoon. – Dzień dobry (w południe)

Good evening. –  Dobry wieczór.

How are you? – Jak się masz?

I’m fine, thank you. And you? – Mam się dobrze, dziękuję. A ty?

What’s your name? – Jak masz na imię?

My name is… – Mam na imię…

Nice to meet you. – Miło mi Cię poznać.

Thank you. – Dziękuję.

You’re welcome. – Proszę bardzo (nie ma za co).

Excuse me. –  Przepraszam.

I don’t understand. –  Nie rozumiem.

Could you repeat, please? – Czy możesz powtórzyć, proszę?

3. Zwroty angielskie w praktyce – idziemy o krok dalej

Znasz już podstawy, ale nauka języka angielskiego to także poznanie wyrażeń, które są najczęściej używane w różnych sytuacjach. Wiedza ta staje się kluczem do swobodnej komunikacji. Poniżej znajduje się kolejna lista zawierająca najważniejsze zwroty po angielsku, która z pewnością okaże się pomocna w różnych sytuacjach życia codziennego:

Can you help me, please? – Czy możesz mi pomóc, proszę?

I need some information. – Potrzebuję trochę informacji.

Where is the nearest…? – Gdzie jest najbliższy…?

How much does it cost? – Ile to kosztuje?

I’m lost. – Zgubiłem się.

Can you recommend a good restaurant? – Czy możesz polecić dobrą restaurację?

What time is it? – Która godzina?

Where is the bathroom? – Gdzie jest łazienka?

I’m sorry, I don’t speak English very well. – Przepraszam, nie mówię zbyt dobrze po angielsku.

Can you speak more slowly, please? – Czy możesz mówić wolniej, proszę?

4. Popularne Zwroty po Angielsku: Business English

Język angielski to obecnie nieodłączna część świata biznesowego. Poniższe frazy mogą być pomocne w środowisku biznesowym, umożliwiając płynną komunikację i zrozumienie kluczowych aspektów współpracy niezależnie od sytuacji. 

Nice to see you again. – Miło Cię znowu widzieć.

Could you please send me the report? – Czy mógłbyś przesłać mi raport, proszę?

I’m sorry, I have another appointment. – Przepraszam, mam inne spotkanie.

It was a pleasure working with you. – To było przyjemność współpracować z Tobą.

Congratulations on your promotion. – Gratulacje z okazji awansu.

I look forward to our meeting. – Nie mogę się doczekać naszego spotkania.

What do you think about this idea? – Co sądzisz o tym pomyśle?

Let’s schedule a meeting for next week. – Umówmy się na spotkanie na przyszły tydzień.

I appreciate your help. – Doceniam Twoją pomoc.

Do you have any suggestions? – Masz jakieś sugestie?
We need to brainstorm some ideas. – Musimy przemyśleć kilka pomysłów.

I’ll get back to you on that. – Wrócimy do tej kwestii. 

We’re on the same page. – Myślimy podobnie.

Let’s think outside the box. – Pomyślmy nieszablonowo.

I appreciate your input. – Doceniam twój wkład.

We’re facing a tight deadline. – Mamy dość krótki termin.

This project is a game-changer. – Ten projekt jest przełomowy.

Let’s meet to discuss the details. – Spotkajmy się, aby omówić szczegóły.

Could you elaborate on your proposal? – Czy mógłbyś rozwinąć swoją propozycję?

We’re looking for cost-effective solutions. – Szukamy ekonomicznych rozwiązań.

We aim to provide excellent customer service. – Staramy się zapewnić doskonałą obsługę klienta.

Jednak to nie koniec. Język biznesowy wymaga dość często od rozmówcy dobrania odpowiednich zdań dostosowanych do danego kontekstu. Poniżej znajdziesz najważniejsze zwroty po angielsku z podziałem na sytuacje, w których mogą one szczególnie się przydać. 

5. Spotkania – najczęściej używane zwroty w języku angielskim

angielskie wyrażeniepolskie tłumaczenie
the meeting was held to discuss the problem of…celem zebrania było omówienie/przedyskutowanie kwestii…
to overlap with other meetingszbiegać się z innymi spotkaniami
give the floorudzielać głosu
control the decision-makingczuwać nad procesem decyzyjnym
show encouraging attitude towards all presentokazać przychylne podejście do wszystkich obecnych
try to be fair and objective in leading the discussionstarać się prowadzić dyskusję uczciwie i obiektywnie
be ready to paraphrase or explain certain pointsbyć gotowym do sparafrazowania i wyjaśnienia pewnych kwestii
bring the discussion back to the pointsprowadzić dyskusję na właściwy tor
bring the discussion to an endzakończyć/zamknąć dyskusję
cut off the discussion when it becomes irrelevantucinać dyskusję, gdy zaczyna odbiegać od tematu
look for areas of agreementposzukiawć obszarów, co do których możliwe jest osiągnięcie kompromisu
set follow-up taskwyznaczyć/określić zadania
achieve a purpose/objectiveosiągnąć cel(e)
Please pay special attention to…Proszę zwrócić szczególną uwagę na…
I’m sorry I had to call this meeting at such short notice, but it’s urgent.Przepraszam za zwołanie zebrania w trybie pilnym, ale sprawy naglą.
The main question we have got to discuss today is…Główną kwestią, którą mamy dzisiaj omówić jest…
The essential problem to be discussed at today’s meeting is…Zasadniczym problemem, który ma być omówiony na dzisiejszym spotkaniu jest…
You’ll learn more about it after the break.Więcej na ten temat dowiecie się po przerwie.
This problem will be discussed in detail by Mr Smith.Ten problem zostanie dokładnie omówiony przez Pana Smitha.
We’ll come to this point later.Wrócimy do tego punktu później.
Now, our purpose is to…A zatem, naszym celem jest…
Our aim/objective/purpose today is…Naszym celem dzisiaj jest…
The basic purposes of the meeting are as follows:Podstawowe cele zebrania są następujące:
The main question we have got to discuss today is whether we should…Podstawową kwestią, jaką mamy dzisiaj omówić jest to, czy powinniśmy…
It has been confirmed that…Zostało potwierdzone, że…
We’ve just been informed that…Właśnie nas poinformowano, że…
Are we all in favour of Mr Smith’s proposal that…?Czy wszyscy jesteśmy za propozycją Pana Smitha co do…?
Mr Smith’s report shows… Mr Smith – perhaps you’d like to ocmment?Raport Pana Smitha pokazuje, że… Panie Smith – może zechciałby Pan to skomentować?
Do you have any idea how to solve the problem?Czy masz jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
Would you like to add anything?Czy chciałbyś coś dodać?
Please be brief. Proszę o zwięzłą wypowiedź.
One at a time, please. Jedna osoba naraz, proszę.
I’m afraid we’re running out of time.Obawiam się, że kończy nam się czas.
Hold on, we need to look at this in more detail.Proszę zaczekać. Musimy dokładniej przyjrzeć się tej kwestii.
I’m not sure that’s relevant.Nie jestem pewien, czy to się wiąże z tematem.
Let’s leave that aside for a moment.Odłóżmy to na chwilę.
Don’t try to change the subject.Nie zmieniaj tematu.
Could we get back to the main point?Czy możemy wrócić do głównego wątku?
Could you clarify what you mean?Czy mógłbyś wyjaśnić co masz na myśli?
Could you explain that again?Czy mógłbyś to jeszcze raz wyjaśnić?
Could you give us an explanation for this?Czy mógłbyś wyjaśnić tę kwestię?
Do you think you could possibly explain this problem in other words?Czy mógłbyś wyjaśnić tę kwestię innymi słowami? 
I don’t (quite) understand what you just said. / I don’t quite follow you.Nie bardzo rozumiem co powiedziałeś.
I haven’t the slightest/vaguest idea.Nie mam zielonego pojęcia.
I would really appreciate it, if you could go over this problem again.Byłbym wdzięczny za ponowne wytłumaczenie tej kwestii.
I’m afraid I didn’t get the point. / I’m afraid I didn’t understand.Obawiam się, że nie zrozumiałem.
I’m not sure if I understood you correctly.Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem.
It’s beyond my understanding.To jest dla mnie niepojęte.
Please, clarify it further.Proszę o bardziej szczegółowe wyjaśnienie.
The problem can be approached from another angle…Do problemu można podejść z innej strony…
There is one thing that I don’t understand. Could you expand on it / go over it again?Jedna kwestia jest dla mnie niezrozumiała. Czy mógłbyś szerzej ją omówić? 
I deduce…Wnioskuję…
I infer…Konkluduję…
I mean…Chodzi mi o…

6. Podumowanie spotkania – popularne zwroty po angielsku

angielskie wyrażeniepolskie tłumaczenie
All in all…Razem wziąwszy…
All things considered…Wziąwszy wszystko pod uwagę…
All together…Ogólnie biorąc…
Basically…Zasadniczo…
Briefly…Krótko mówiąc…
Fundamentally…W zasadzie…
In a few words…Krótko mówiąc…
In a nutshell…W skrócie…
In brief…Krótko mówiąc…
In effect…W istocie / W rzeczywistości / W praktyce
In essence…W gruncie rzeczy…
On the whole…Ogólnie (rzecz) biorąc…
Taken all around…Ogółem wziąwszy…
That is to say…To znaczy…
To sum up, I personally think that the key thing is that…A zatem, reasumując, osobiście uważam, iż kluczową kwestią jest to, że…
Summing up the conclusions arrived at in the above discussion it may be said that…Podsumowując wnioski z powyższej dyskusji, można powiedzieć, że…
Spotkania biznesowe i negocjacje po angielsku
Sprawdź naszą ofertę Spotkania biznesowe i negocjacje po angielsku

7. Pytanie o opinię oraz wyrażanie opinii – najważniejsze zwroty po angielsku

angielskie wyrażeniepolskie tłumaczenie
What’s your opinion of…?Jak jest Pana zdanie w kwestii…?
How do you feel about…?Co sądzisz o…?
Am I right in thinking that…?Czy słusznie uważam, że…?
Please, give me your frank opinion.Proszę Cię/Pana o szczerą opinię.
Do you really think that…?Czy naprawdę sądzisz, że…?
Do you really believe that…?Czy naprawdę uważa Pan, że…?
Are you absolutely sure that…?Czy jest Pan absolutnie pewien, że…?
Are you absolutely convinced that…?Czy jest Pan absolutnie przekonany, że…?
Are you absolutely positive that…?Czy jesteś absolutnie pewien, że…?
What alternatives do we have?Jakie mamy alternatywy?
I certainly think that…Zdecydowanie uważam, że…
Certainly. You are absolutely right about that.Oczywiście. Masz absolutną rację w tej kwestii.
I believe that I am right.Sądzę, żę mam rację.
I feel very strongly that…Mam mocne przekonanie, że…
I have no doubt that…Nie mam wątpliwości co do tego, że…
I take a different view of this…Inaczej się na to zaopatruję…
I’m quite sure…Jestem zupełnie pewien…
It is my contention that…Twierdzę, że…
As far as I am concerned…Jeżeli chodzi o mnie…
As I see it…W moim rozumieniu…
From my point of view…Z mojego punktu widzenia…
I hold the view that…Jestem zdania, że…
I’m inclined to think that…Jestem skłonny sądzić, że…
I’m under the impression that…Mam wrażenie, że…
Personally, I believe…Osobiście uważam, że…
Personally, I think that…Osobiście sądzę, że…
It strikes me that…Mam wrażenie, że…
I take a more optimistic view of the matter.Patrzę bardziej optymistycznie na tę sprawę.
The problem can be approached from the different angle. Można do tego problemu podejść inaczej.
Isn’t there another way to solve it?Czy nie można tej kwestii rozwiązać inaczej?
Unfortunately there’s no simple solution…Niestety, nie ma prostego rozwiązania…
I find myself in agreement with you…Podzielam twoją opinię…
I fully agree with you.Zgadzam się z Panem całkowicie.
I agree with you to a certain extent…Zgadzam się z tobą/panem do pewnego stopnia…
That sounds reasonable…To brzmi sensownie…
I agree up to a point…Zgadzam się do pewnego punktu…
I suppose/I think so.Chyba tak.
I’m afraid I disagree completely…Zupełnie się nie zgadzam…
In my opinion, that’s out of the question…Moim zdaniem to wykluczone…
I think you’re mistaken about that.Sądzę, że się mylisz w tej kwestii.
I don’t accept that.Nie zgadzam się na to.
I’m opposed to that…Jestem przeciwny temu…
Perhaps/Maybe, but…Być może, lecz…
That’s beside the point…To nie ma nic do rzeczy…
By no means.W żadnym wypadku.
On the contrary.Wprost przeciwnie.
It’s out of the question.To wykluczone.
That would be unfair.To byłoby niesprawiedliwe.
Pardon me, but…Przepraszam, ale…
I’d like to think about that.Chciałbym to przemyśleć.
I’d like to think the things over.Chciałbym to wszystko przemyśleć.
Hardly anyone knows that…Mało kto wie, że…
I have an open mind on that…Nie mam wyrobionego zdania na ten temat…
I haven’t the slightest idea.Nie mam najmniejszego pojęcia.
I wasn’t aware of it.Nie zdawałem sobie z tego sprawy.
It is difficult to say.Trudno powiedzieć.
That’s the whole point!W tym rzecz!
Contrary to popular belief…Wbrew powszechnemu przekonaniu…
Against all expectations…Wbrew wszelkim oczekiwaniom…
It is often alleged that…Powszechnie utrzymuje się, że…
People often claim that…Ludzie często twierdzą, że…
According to plan…Zgodnie z planem…
As expected…Zgodnie z oczekiwaniami…
It’s beyond question.Nie ulega to wątpliwościom.
Most people concede that…Większość ludzi uznaje, że…
Many people are in favour of…Wielu ludzi jest zwolennikami…
It was agreed that…Uzgodniono, że…
It was decided that…Zdecydowano, że…
It was determined that…Postanowiono, że…
It was established that…Ustalono, że…
It was explained that…Wyjaśniono, że… 

8. Język angielski podstawowe zwroty – rady i propozycje

angielskie wyrażeniepolskie tłumaczenie
I suggest… Proponuję…
Shall we…(start)?Czy mamy…(zaczynać)? 
We ought to…Powinniśmy…
We should…Powinniśmy…
Why don’t we…?A może byśmy…?
I would advise you not to …Radziłbym Panu nie…
I would recommend…Radziłbym…
If I may make a suggestion…Jeśli mogę coś zaproponować…
If I were you, I would…Na twoim miejscu, …

9. Angielskie zwroty – negocjacje

angielskie wyrażeniepolskie tłumaczenie
Wouldn’t it be better if we tried to reach a compromise?Czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy starali się osiągnąć kompromis?
If you want to strike a compromise, you should understand our point of view.Jeżeli chcecie osiągnąć kompromis, powinniście zrozumieć naasz punkt widzenia.
What about leaving the differences aside and finding a solution?A może by tak odsunąć na bok dzielące nas różnice i znaleźć rozwiązanie?
Would it be satisfactory for you?Czy to by Cię usatysfakcjonowało?
Would you be prepared to accept this offer?Czy przyjąłbyś tę ofertę?
We will accept your conditions if you…Zaakceptujemy twoje warunki, jeśli…
I’m afraid this is my last offer.Obawaim się, że to moja ostateczna oferta.
We have to bargain for better conditions of the contract.Musimy potargować się o lepsze warunki kontraktu.
I’m glad we’ve found some common ground.Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia.
That sounds reasonable.Brzmi sensownie.
This is satisfactory for us.To nas zadowala.
This should be negotiable, don’t you think?To powinno być do negocjowalne, nie sądzisz?
I have to reject your offer.Jestem zmuszony odrzucić twoją ofertę. 
I see that we have come to an agreement. Rozumiem, że doszliśmy do porozumienia.
I’m in favour of this proposal.Obstaję za tą propozycją.
to break off negotiationsprzerwać negocjacje
to conclude a dealzawrzeć umowę

Bierzesz udział w spotkaniach biznesowych w języku angielskim? Masz czasem problemy ze skutecznym i pewnym przekazaniem swojego stanowiska podczas negocjacji po angielsku? Nasze warsztaty Spotkania biznesowe i negocjacje po angielsku są przygotowane właśnie dla Ciebie!

10. (Nie)zgadzanie się – podstawowe zwroty po angielsku

angielskie wyrażeniepolskie tłumaczenie
I agree with you to a certain extent.Zgadzam się z tobą do pewnego stopnia.
I agree with you up to a point.Podzielam twoje zdanie do pewnego stopnia.
I think you are right.Myślę, że masz rację. 
I would go along with that.Zgodziłbym się z tym.
I’m afraid I can’t agree with that idea.Obawiam się, że nie mogę się zgodzić z tym pomysłem.
I’m afraid I disagree completely.Obawiam się, że całkowicie się nie zgadzam.
Yes, you have a point there.Tak, w tej kwestii masz rację.

11. Inne przydatne zwroty po angielsku

angielskie wyrażeniepolskie tłumaczenie
a knock-on effectefekt domina
a quotationwycena, kosztorys 
a subcontractorpodwykonawca
bargaining powersiła przetargowa
exclusivity / exclusive agreementumowa wyłącności
outcomewynik, rezultat
to bear the costponosić koszt
to drive outwypierać
to give a noticedać wypowiedzenie
to put in a bidzłożyć ofertę
to put something out to tenderogłosić przetarg
to range from… to…wahać się od… do…
to reach a deadlockutknąć w martwym punkcie
to render a serviceświadczyć usługę
to team uppołączyć siły
appraisalocena pracownika
bank holidayświęto państwowe
code of conductzasady postępowania (kodeks)
fringe benefitsświadczenia dodatkowe
incentive bonuspremia motywacyjna
non-disclosure agreementumowa poufności

12. Wyrażanie opinii – podstawowe zwroty po angielsku

angielskie wyrażeniepolskie tłumaczenie
Personally I think…Osobiście uważam, że… 
It’s a matter ofTo kwestia… (czegoś)
Speaking for myself…Jeśli o mnie chodzi…
I can’t imagine…Nie mogę sobie wyobrazić…
In my view…W moim odczuciu, według mnie
I’m sure that…Jestem pewien, że…
For me…Jak dla mnie…
I’m convinced that…Jestem przekonany, że…
As I see it…Jak ja to widzę…
I’m certain that… Jestem pewien, że…
As far as I’m concerned…Jeśli chodzi o mnie…
There’s no way…Nie ma mowy.
Nie ma szans.
It doesn’t matter.To nie ma znaczenia.
I suppose…Przypuszczam, że…
It’s possible…Możliwe, że…

Jeśli chcesz podszkolić język angielski i poćwiczyć najważniejsze zwroty po angielsku w praktyce, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kursów angielskiego dla firm! Posiadamy specjalne przygotowane kursy angielskiego biznesowego, które przygotują Cię do różnorodnych sytuacji biznesowych.