Idź do treci
Komunikatywna znajomość języka angielskiego, jaki to poziom?

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym jest kluczowa dla skutecznej komunikacji zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Jednakże, samo posiadanie znajomości języka w stopniu komunikatywnym nie gwarantuje automatycznie porozumienia się w każdej sytuacji. Poziomy umiejętności językowych określane przez skale, takie jak CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), stanowią ważny punkt odniesienia w ocenie poziomu kompetencji językowych. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie: komunikatywna znajomość języka angielskiego – jaki to poziom, a także jakie czynniki poza samym poziomem wpływają na efektywność komunikacji w języku angielskim.

Spis treści:

Język angielski na poziomie komunikatywnym – skala CEFR

Skala CEFR jest standardowym systemem oceny umiejętności językowych, opracowanym przez Radę Europy. Jej celem jest umożliwienie porównywania umiejętności językowych osób uczących się języka obcego w różnych krajach oraz dostarczenie wytycznych dla nauczycieli i uczniów w celu osiągnięcia konkretnych celów edukacyjnych.

Skala ta opiera się na sześciu poziomach, z których każdy odzwierciedla określone umiejętności językowe i stopień zaawansowania. Pozwala na określenie znajomości angielskiego w stopniu komunikatywnym. Na poziomie A1 i A2 znajdują się osoby, które mają podstawową znajomość języka angielskiego, pozwalającą na proste formy komunikacji, takie jak przedstawienie się, opisanie swojej rodziny czy pytanie o drogę. Poziom B1 oznacza, że osoba potrafi komunikować się w typowych sytuacjach codziennego życia, jak zakupy czy pytanie o drogę, choć może napotykać trudności w bardziej złożonych rozmowach. Natomiast osoby osiągające poziom B2 są w stanie prowadzić bardziej zaawansowane rozmowy, zarówno na tematy codzienne, jak i specjalistyczne, posiadając wystarczającą płynność i zrozumienie, aby swobodnie poruszać się w języku angielskim. Poziomy C1 i C2 to już zaawansowane biegłości, gdzie osoby są w stanie swobodnie porozumiewać się w każdej sytuacji, z dużym zrozumieniem kontekstów kulturowych i językowych, oraz mogą wyrażać swoje myśli z dużą precyzją i elastycznością językową.

A co to znaczy komunikatywny angielski? Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym często określana jest jako poziom B1, w którym osoba jest w stanie efektywnie porozumieć się w podstawowych czynnościach codziennych i zawodowych w większości krajów anglojęzycznych. Jednakże, samo osiągnięcie danego poziomu nie jest jedynym czynnikiem decydującym o komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Dzięki częstym rozmową, w dużym stopni można poprawić umiejętności komunikacji po angielski. Dlatego zapraszamy do skorzystania za naszych lekcji z Native Speakerem, które pozwolą Ci nie tylko poprawić mowę ale również rozumienie rozmówcy. 

Angielski w stopniu komunikatywnym – czy B1 wystarczy?

Choć poziom B1 przez CEFR jest uznawany za poziom średniozaawansowany, nie zawsze jest on wystarczający do uznania znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Osoby osiągające poziom B1 są w stanie porozumiewać się w podstawowych sytuacjach życia codziennego oraz w pracy, jednakże ich umiejętności mogą być ograniczone w bardziej złożonych kontekstach komunikacyjnych.

Na poziomie B1 osoba może rozumieć główne punkty prostych tekstów oraz wypowiedzi na znane jej tematy, ale może mieć trudności z zrozumieniem treści bardziej abstrakcyjnych czy specjalistycznych. Podobnie, w zakresie mówienia, osoba osiągająca poziom B1 może wypowiadać się na znane jej tematy w sposób zrozumiały, choć nie zawsze precyzyjny. Jest to poziom, który umożliwia uczestnictwo w typowych sytuacjach komunikacyjnych, ale może ograniczać możliwość elastycznego przystosowywania się do zmieniających się kontekstów czy tematów rozmowy. Dlatego też, choć osiągnięcie poziomu B1 jest krokiem w kierunku komunikatywnej znajomości języka angielskiego, istotne jest kontynuowanie nauki i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych na wyższych poziomach CEFR.

Ponadto, angielski komunikatywny nie ogranicza się tylko do znajomości gramatyki czy słownictwa; również umiejętność interpretacji gestów, mimiki twarzy i innych elementów niewerbalnej komunikacji, jak również znajomość kulturowych norm i zwyczajów, odgrywają kluczową rolę w efektywnej komunikacji. Dlatego też, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych powinno być traktowane jako proces ciągły, który obejmuje zarówno naukę języka, jak i świadomość kulturową oraz umiejętność adaptacji do różnorodnych sytuacji komunikacyjnych.

Wniosek jest jasny – angielski na poziomie komunikatywnym to więcej niż tylko osiągnięcie konkretnego poziomu znajomości określonego przez skalę CEFR. Chociaż poziom B1 stanowi solidną podstawę, nie zawsze wystarcza on do uznania komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Komunikatywny angielski zależy nie tylko od poziomu znajomości, ale także od elastyczności, pewności siebie oraz umiejętności adaptacji do różnych kontekstów komunikacyjnych. Aktualnie, przyjmuje się, że poziom zaawansowania pozwalający na dość wysoką skuteczność operacyjną pracownika to min. B2. Przy czym należy pamiętać, że w przypadku osób, które często mają spotkania z zagranicznymi klientami, prowadzą prezentacje czy szkolenia w języku angielskim, oczekiwany poziom jest jeszcze wyższy – min. C1.

Rozwój komunikatywności języka angielskiego to proces ciągły, który obejmuje nie tylko doskonalenie umiejętności językowych, ale także zdobywanie wiedzy na temat kulturowych norm i zwyczajów oraz praktykowanie różnorodnych form komunikacji. Dlatego też, aby osiągnąć prawdziwie komunikatywny angielski, niezbędne jest zaangażowanie się w regularną praktykę oraz otwartość na naukę i rozwój osobisty. Komunikatywność to umiejętność budowania mostów porozumienia w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych, co staje się coraz bardziej kluczowe w globalnym społeczeństwie.

Więcej o różnych poziomach zaawansowania języka obcego przeczytasz tutaj.