Idź do treci
Eklektika partnerem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Z satysfakcją informujemy, że od stycznia 2019r. Eklektika jest partnerem językowym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w dwóch projektach rozwoju kompetencji kadry wyższej UMG.

W latach 2019-2020 będziemy współpracować z Uniwersytetem Morskim w Gdyni w zakresie realizacji poniższych projektów:

  • „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” realizowany przez Uniwersytet Morski w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki II.
  • Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

W ramach powyższych projektów przygotujemy kadrę uniwersytecką m.in. do prowadzenia wykładów i prezentacji w języku angielskim, udziału w międzynarodowych projektach oraz pisania prac naukowych w języku angielskim.