Idź do treci

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  • w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, w tym do:
  1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną
  2. zakładania i zarządzania kontem oraz zapewnienia obsługi konta, i rozwiązywania problemów technicznych;
  3. obsługi zgłoszeń, które do nas przez Panią/Pana skierowanych (np. przez formularz kontaktowy);
  4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest zawarta pomiędzy Panią/Panem a EKLEKTIKA umowa (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 2016/679);

  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez EKLEKTIKA – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679);
  • w celach marketingowych, w tym przesyłania Państwu materiałów promocyjnych i informacyjnych, w tym przesyłania Newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679).

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych objętych umową lub wynikających z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego powoduje niemożliwość zawarcia umowy.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wygaśnięcia umowy stanowiącej podstawę do przetwarzania.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, obecnie GIODO/ następnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje kliknij na Politykę Prywatności.