Formy prowadzonych zajęć

Skuteczna nauka angielskiego to nie tylko dobrze dobrany poziom kursu, podręcznik i lektor. To także optymalnie dobrana forma prowadzonych zajęć – a zatem sposób ich przeprowadzenia (zajęcia zdalne lub stacjonarne), nauka indywidualna lub grupowa, a także dopasowane do potrzeb każdego Kursanta narzędzia i metodologia.

Zamów bezpłatną lekcję pokazową!

Jak uczymy w naszej szkole?

Metody nauczania języków obcych oraz skuteczności i atrakcyjności tegoż nauczania gwarantuje, zdaniem wielu autorytetów, teoretyków jak i praktykujących nauczycieli, eklektyzm. W pracy z Kursantami dorosłymi czerpiemy z każdej z poniższych metod, dobierając je odpowiednio do wieku, poprzednich doświadczeń w nauce języka, predyspozycji oraz aktualnego poziomu zaawansowania. W pracy dydaktycznej czerpiemy zatem m.in. z:

Metody bezpośredniej – bezpośredni kontakt z żywym językiem i jego kulturą, nauczanie w małych grupach, nauczanie gramatyki w sposób indukcyjny, a więc podobny do akwizycji języka rodzimego (nieświadome, nieuświadomione lub podświadome), wszystko to, co doprowadzi do swobodnej, płynnej, ale i poprawnej wypowiedzi w obcym języku.

Metody audiolingwalnej – kładzie ona przede wszystkim nacisk na sprawność słuchania, która po wielu ćwiczeniach uruchamia mówienie, następnie czytanie i pisanie (właśnie w tej kolejności). Jest wykorzystywana z powodzeniem w tych fazach lekcji, kiedy nowy materiał gramatyczny lub leksykalny jest wprowadzany i utrwalany poprzez wykonywanie ćwiczeń kontrolowanych, tzw. dryl językowy, który w konsekwencji prowadzi do opanowania sprawności mówienia, automatyzowania struktur językowych w umysłach uczących się. Wykorzystujemy różnorodne środki audio-wizualne jako bodźce, tak popularne w tej metodzie. Nie używamy języka polskiego na zajęciach.

Metody kognitywnej – która zakłada, że uczący się powinni język obcy rozumieć i tworzyć samodzielnie coraz to nowsze zdania na podstawie tzw. kompetencji językowej. Aby to osiągnąć, uczący się muszą znaleźć się w sytuacji naturalnej, przyswajać język za pomocą prób i błędów, a błąd nie jest w żaden sposób potępiany. Metoda kognitywna uwypukliła znaczenie błędu językowego jako wyznacznika kolejnego poziomu, jaki osiąga uczący się. Twórcze, refleksyjne, analityczne przyswajanie języka obcego to trwałe elementy zapożyczone z tej metody obecnie w dydaktyce języków obcych.

Metod alternatywnych – m.in. z Community Language Learning opartych na założeniu, że to już nie nauczyciel, ale jego uczeń będzie zawsze w centrum procesu nauczania. Zajęcia koncentrują się wokół potrzeb, stylu uczenia się i  rodzaju inteligencji uczącego się. Wyróżniamy 8 rodzajów inteligencji: matematyczno-logiczna, językowa, wizualno-przestrzenna, przyrodnicza, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna (refleksyjna), ruchowa (kinestetyczna). Pod uwagę brane są również preferowane strategie uczenia się Kursantów, ich poczucia bezpieczeństwa, motywacji i emocje.

Formy nauki – wielkość grupy

Zajęcia indywidualne – angielski indywidualnie

Indywidualne lekcje angielskiego to gwarancja 100% dopasowania kursu do Twoich potrzeb. Pełna elastyczność lektora w zakresie doboru narzędzi, tematyki zajęć, ich częstotliwość i terminy. Cała uwaga lektora prowadzącego zajęcia skupiona jest wyłącznie na Tobie.

Zajęcia w grupach – angielski grupowy

Grupowe kursy angielskiego prowadzone są w grupach liczących od 4 do 6 osób. Taka liczba osób zapewnia optymalne dopasowanie narzędzi, materiałów, a przede wszystkim możliwość aktywnego i równomiernego uczestnictwa w zajęciach wszystkich Kursantów. Program zajęć uwzględnia potrzeby językowe całej grupy, a najważniejszym kryterium przy podziale na grupy jest zawsze poziom wyjściowy Kursantów. Zajęcia grupowe nastawione są na komunikację ustną i aktywizację Uczestników.

Formy nauki – lekcje zdalne i stacjonarne

Angielski przez Internet – lekcje zdalne

Już od kilku lat nasi Klienci z powodzeniem realizują zajęcia zdalne z lektorem. Korzystamy z najnowocześniejszych platform wideokonferencyjnych, takich jak Zoom, MS Teams czy Google Meets. Nasi Lektorzy dodatkowo wykorzystują funkcjonalności dziennika elektronicznego LangLion do przesyłania i przechowywania materiałów kursowych w jednym dostępnym dla wszystkich uczestników miejscu, generowania dodatkowych ćwiczeń, quizów, ankiet i testów. Nasi Kursanci mają stały podgląd do frekwencji i zrealizowanych tematów zajęć.

Angielski z dojazdem – lekcje stacjonarne

Obecnie znaczna większość naszych zajęć odbywa się zdalnie, niemniej na życzenie Klienta organizujemy również zajęcia stacjonarne we wszystkich lokalizacjach i przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.