Formy prowadzonych zajęć

Skuteczna nauka angielskiego to nie tylko dobrze dobrany poziom kursu, podręcznik i lektor. To także optymalnie dobrana forma prowadzonych zajęć – a zatem sposób ich przeprowadzenia (zajęcia zdalne v. stacjonarne), nauka indywidualna lub grupowa, a także dopasowane do potrzeb każdego Kursanta narzędzia i metodologia.

Zamów bezpłatną lekcję pokazową!

Jak uczymy w naszej szkole?

Metody nauczania języków obcych oraz skuteczności i atrakcyjności tegoż nauczania gwarantuje, zdaniem wielu autorytetów, teoretyków jak i praktykujących nauczycieli eklektyzm. W pracy z kursantami dorosłymi czerpiemy z każdej z poniższych metod, dobierając je odpowiednio do wieku, poprzednich doświadczeń w nauce języka, predyspozycji oraz aktualnego poziomu zaawansowania. W pracy dydaktycznej czerpiemy zatem m.in. z:

Metody bezpośredniej – bezpośredni kontakt z żywym językiem i jego kulturą, nauczanie w małych grupach, nauczanie gramatyki w sposób indukcyjny, a więc podobny do akwizycji języka rodzimego (nieświadome, nieuświadomione lub podświadome), wszystko to, co doprowadzi do swobodnej, płynnej, ale i dość poprawnej wypowiedzi w obcym języku.

Metody audiolingwalnej – kładzie ona przede wszystkim nacisk na sprawność słuchania, która po wielu ćwiczeniach uruchamia sprawność mówienia, następnie czytania i pisania /w tej kolejności/. Jest wykorzystywana z powodzeniem w tych fazach lekcji, kiedy nowy materiał, gramatyczny czy leksykalny jest wprowadzany i utrwalany poprzez wiele ćwiczeń kontrolowanych, tzw. dryl językowy, który w konsekwencji prowadzi do opanowania sprawności mówienia, automatyzowania struktur językowych w umysłach uczących się. Wykorzystujemy różnorodne środki audio-wizualne jako bodźce tak popularne w tej metodzie. Nie używamy języka polskiego na zajęciach.

Metody kognitywnej – zakłada ona, że uczący się powinni język obcy rozumieć i tworzyć samodzielnie coraz to nowe zdania na podstawie tzw. kompetencji językowej. Aby to osiągnąć, uczący się muszą znaleźć się w sytuacji naturalnej, przyswajać język za pomocą prób i błędów, a błąd nie jest czymś potępianym; błąd pokazuje, czy uczenie się, postęp w nauce ma miejsce. Metoda kognitywna uwypukliła znaczenie błędu językowego, jako wyznacznika kolejnego poziomu, jaki osiąga uczący się. Twórcze, refleksyjne, analityczne przyswajanie języka obcego to trwałe elementy zapożyczone z tej metody obecnie w dydaktyce języków obcych.

Metod alternatywnych – m.in. z Community Language Learning opartych na założeniu, że to już nie nauczyciel, ale jego uczeń będzie zawsze ważniejszy w procesie nauczania i wokół jego potrzeb, stylu uczenia się, rodzaju inteligencji /8 inteligencji: matematyczno-logiczna, językowa, wizualno-przestrzenna, przyrodnicza, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna/refleksyjna, ruchowa/kinestetyczna/, preferowanych strategii uczenia się, jego poczucia bezpieczeństwa, motywacji i emocji rozwija się proces dydaktyczny.

Formy nauki – wielkość grupy

Zajęcia indywidualne – angielski indywidualnie

Indywidualne lekcje angielskiego to gwarancja 100% dopasowania kursu do Twoich potrzeb. Pełna elastyczność lektora, jeśli chodzi o dobór narzędzi, tematykę zajęć, ich częstotliwość i terminy. Cała uwaga lektora prowadzącego zajęcia skupiona jest wyłącznie na Tobie.

Zajęcia w grupach – angielski grupowy

Grupowy kurs angielskiego prowadzimy w grupach liczących od 4 do 6 osób. Taka liczba osób zapewnia optymalne dopasowanie narzędzi, materiałów, a przede wszystkim możliwość aktywnego i równomiernego uczestnictwa w zajęciach wszystkich kursantów. Program zajęć uwzględnia potrzeby językowe całej grupy, najważniejszym kryterium przy podziale na grupy jest zawsze poziom wyjściowy kursantów. Zajęcia grupowe nastawione są na komunikację ustną i aktywizację Uczestników.

Formy nauki – lekcje zdalne i stacjonarne

Angielski przez internet – lekcje zdalne

Już od kilku lat nasi Klienci z powodzeniem realizują zajęcia zdalne z lektorem. Korzystamy z autorskiej platformy Langlion, która zapewnia nie tylko bardzo wysoką jakość połączenia (porównywalną z popularnymi programami typu Zoom, Ms Teams etc), ale też możliwość przesyłania i przechowywania materiałów kursowych w jednym dostępnym dla wszystkich uczestników miejscu, generowania dodatkowych ćwiczeń, quizów, ankiet i testów, a także podgląd frekwencji i zrealizowanych tematów zajęć.

Angielski z dojazdem – lekcje stacjonarne

Aktualnie wszystkie nasze zajęcia odbywają się zdalnie. Na życzenie Klienta, w miarę możliwości i decyzji rządowych, możemy zorganizować również zajęcia stacjonarne, przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.