Idź do treci
Czasy Przyszłe – angielski: Odkrywamy Tajemnice Wyrażania Przyszłości

Czasy przyszłe w języku angielskim to obszar, który pozwala nam spojrzeć w przyszłość i wyrazić różne aspekty tego, co jeszcze przed nami. W tej podróży po angielskich czasach przyszłych zgłębimy różne zwroty, sposoby i formy wyrażania przyszłości.

Spis treści:

 1. Future Simple
 2. Future Continuous
 3. Future Perfect
 4. Future Perfect Continous
 5. To be going to
 6. Present Continuous – Czas Przyszły Czy Teraźniejszy?
 7. Present Simple

Kiedy i jak używamy angielskie czasy przyszłe? Poznaj różne formy formy wyrażania przyszłości.

1. Czasy przyszłe angielski – Future Simple

Future Simple to czas gramatyczny w języku angielskim, który używamy do wyrażenia czynności lub stanu, które będą miały miejsce w przyszłości.

Najczęściej używamy go w następujących sytuacjach:

 1. Spontaniczne planowanie w przyszłości:

I will meet my friend tomorrow. (Spotkam się z przyjacielem jutro.)

 1. Decyzje podjęte w trakcie rozmowy:

I’m thirsty. I’ll get some water. (Jestem spragniony. Pójdę po wodę.)

 1. Przewidywanie przyszłych wydarzeń na podstawie przypuszczeń:

I think he will be a good doctor. (Myślę, że on będzie dobrym lekarzem).

 1. Stwierdzenia faktów lub prawd ogólnych o przyszłości:

In 2050 I will be 70 years old. (W 2050 będę miała 70 lat)

 1. Obietnice

I will always love you. (Zawsze będę cię kochać)

 1. Oferowanie lub pytanie o pomoc:

Will you help me with my homework? (Pomożesz mi z pracą domową?)

W konstrukcji zdania Future Simple używamy operatora “will” lub “shall” przed bazowym czasownikiem.

Zdanie twierdzące: osoba + will + czasownik + reszta zdania np. I’ll be there for you.

Zdanie przeczące: osoba + will not (won’t) + czasownik + reszta zdania np. It won’t rain tomorrow.

Zdanie pytające: will + osoba + czasownik + reszta zdania np. Will he help us later?

Shall powszechnie stosuje się w przypadku ofert, propozycji i sugestii, ale jedynie dla pierwszej osoby liczby pojedynczej lub mnogiej.

Shall I do that for you? (Czy mam to dla ciebie zrobić?)

Shall we call it a day? (Kończymy na dzisiaj?)

Poćwicz Future Simple na naszym darmowym kursie gramatyka angielska: https://eklektika.pl/ld-lessons/future-simple/

2. Czasy przyszle ang – Future Continuous

Czas przyszły ciągły Future Continuous w języku angielskim używamy, aby wyrazić czynność, która będzie trwała w danym momencie w przyszłości. Jest to zazwyczaj stosowane do sytuacji, które będą miały miejsce w określonym czasie lub będą trwały przez pewien okres.

Główne sytuacje, w których używamy Future Continuous, to:

 1. Czynność trwająca w konkretnym czasie w przyszłości:

At 8 PM tomorrow, I will be studying for my exams. (Jutro o godzinie 20:00 będę się uczyć do egzaminów.)

 1. Wyrażanie pewnego planu lub intencji na przyszłość:

She will be working on the project all day on Saturday. (W sobotę przez cały dzień będzie pracować nad projektem.)

 1. Uprzejmie pytania dotyczące przyszłości:

Will you be waiting for us? (Czy poczekasz na nas?)

W konstrukcji zdania Future Continuous używamy operatora “will be” + czasownik w formie gerund (bezokolicznika z końcówką -ing).

Zdanie twierdzące: osoba + will + czasownik z –ing + reszta zdania

np. I will be traveling to New York next week.

They will be waiting for you at the airport.

At this time tomorrow, we will be enjoying our vacation.

Zdanie przeczące: osoba + will not (won’t) + czasownik z -ing + reszta zdania

np. I will not (won’t) be attending the meeting.

Zdanie pytające: will + osoba + czasownik z -ing + reszta zdania

np. Will you be working on the project over the weekend?

3. Czas przyszły angielski – Future Perfect

Czas przyszły angielski Future Perfect używamy, aby wyrazić, że pewna czynność zostanie zakończona przed określonym punktem w przyszłości.

Wyrażanie przyszłości angielski – kiedy najczęściej używamy Future Perfect?

 1. Czynność, która będzie zakończona przed pewnym czasem w przyszłości:

By the time you arrive, I will have finished my work. (Do czasu, gdy przyjdziesz, ja już skończę swoją pracę.)

 1. Określanie ilości czasu, jaka będzie potrzebna do zakończenia czynności przed określonym punktem w przyszłości:

She will have lived in that city for five years by next month. (Za miesiąc mieszkać będzie w tym mieście przez pięć lat.)

 1. Przewidywanie, że pewna czynność zostanie zakończona przed inną czynnością w przyszłości:

By the time the movie starts, they will have eaten dinner. (Do czasu, gdy zacznie się film, oni już zjedzą obiad.)

W konstrukcji zdania Future Perfect używamy operatora “will have” + czasownik w trzeciej formie (bezokolicznik z “have” + imiesłów bierny).

Zdanie twierdzące: osoba + will + have + III forma czasownika/ lub czasownik regularny z -ed+ reszta zdania np.

By the end of the day, I will have completed all my tasks.

She will have graduated from college by the time she turns 22.

They will have already left when we arrive.

Zdanie przeczące: osoba + will not (won’t) + have + III forma czasownika/ lub czasownik regularny z -ed + reszta zdania np. I will not (won’t) have finished reading the book by tomorrow.

Zdanie pytające: will + osoba + have + III forma czasownika/ lub czasownik regularny z -ed + reszta zdania np. Will you have completed the project by the deadline?

Bezpłatne ćwiczenia na Future Perfect znajdziesz tutaj

4. Future Perfect Continous

– mówi o długości trwania czynności w odniesieniu do czegoś, co stanie się w przyszłości.

Konstrukcja: podmiot + will have been + czasownik + ing

np. By the end of May I will have been working here for 5 years. / Z końcem maja minie 5 lat odkąd tutaj pracuję.

5. Formy wyrażania przyszłości – “to be going to”

“To be going to” to konstrukcja w języku angielskim, która jest używana do wyrażania przyszłości – zamiarów, planów i przewidywań na przyszłość. Poniżej znajdują się główne sytuacje, w których używamy tej konstrukcji:

 1. Zamiary i plany – formy wyrażania przyszłości

I am going to study for the exam this weekend. (Zamierzam uczyć się do egzaminu w ten weekend.)

She is going to start a new job in January. (Ona zamierza zacząć nową pracę w styczniu.)

 1. Przewidywania na podstawie dostępnych dowodów:

Look at those dark clouds. It’s going to rain. (Popatrz na te ciemne chmury. Zaraz będzie padać deszcz.)

He is coughing a lot. He is going to get sick. (On dużo kaszle. Zaraz się rozchoruje.)

W konstrukcji zdania “to be going to,” używamy odpowiedniej formy czasownika “to be” (am, is, are) w zależności od osoby oraz dalej bezokolicznika czasownika, który wyraża zamierzenie lub przewidywanie.

+ osoba + to be + going to + czasownik w bezokoliczniku + reszta zdania

osoba + to be + not + going to + czasownik w bezokoliczniku + reszta zdania

?  to be + osoba + going to + czasownik w bezokoliczniku + reszta zdania

I am going to buy a new car next month.

Are they going to travel to Europe this summer?

She is going to learn how to play the guitar.

I am not (I’m not) going to attend the meeting.

They are not (They aren’t) going to move to a new city.

Ćwicz za darmo – https://eklektika.pl/ld-lessons/be-going-to/

6. Present Continuous – Czas Przyszły Czy Teraźniejszy?

Present continuous czas przyszły? Nie, dobrze kojarzycie, że Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły… ale on również może nam posłużyć, by wyrazić plany na przyszłość, zwłaszcza gdy mówimy o “niedalekiej przyszłości”.

I am meeting my friend after work.

They are celebrating their anniversary this weekend.

7. Present Simple a angielskie czasy przyszłe

Co prawda Present Simple również nie należy, do tzw. future forms, ale angielski nie jest językiem zero-jedynkowym, dlatego ta konstrukcja czasu teraźniejszego też w pewnym sensie może być stosowana do wyrażania przyszłości, mówiąc o harmonogramach, rozkładach jazdy i agendach.

The train leaves at six p.m.
“Titanic” starts at 7 p.m. in the local cinema.

Jak widzisz, różnorodność czasów i konstrukcji w języku angielskim daje nam narzędzia do precyzyjnego wyrażania naszych myśli odnośnie tego, co dopiero przed nami. Angielskie czasy przyszłe wcale nie są takie straszne!

Poćwicz czasy przyszłe angielski na naszym bezpłatnym kursie e-learningowym: https://eklektika.pl/ld-lessons/present-simple-and-present-continuous-for-the-future/