Idź do treci
Angielska Gramatyka – poznaj najważniejsze zasady

Język angielski, będący jednym z najczęściej używanych na świecie, skrywa w sobie fascynujące zasady gramatyczne. Dla wielu osób gramatyka angielska może stanowić nie lada wyzwanie, ale prawda jest taka, że zrozumienie podstaw z zakresu gramatyka języka angielskiego jest kluczowe dla płynności w posługiwaniu się tym językiem. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym zasadom gramatyki angielskiej, zapewniając klarowne wyjaśnienia i praktyczne przykłady z cyklu gramatyka angielski w pigułce.

Spis treści:

  1. Gramatyka j angielski – Podmiot, Orzeczenie, Dopełnienie: Fundament Budowy Zdania
  2. Czasy – Królowe Wśród Gramatyk
  3. Rzeczowniki i Przymiotniki – Ubarwienie Opowieści
  4. Czasowniki nieregularne – Przygoda w Dżungli Form
  5. Tryby Gramatyczne – Co Jeszcze Skrywa Gramatyka Angielska?

1. Gramatyka j angielski – Podmiot, Orzeczenie, Dopełnienie: Fundament Budowy Zdania

Gramatyka angielska, choć czasem może wydawać się skomplikowana, opiera się na klarownych zasadach, które kierują tworzeniem zdań. Kluczowym schematem, który warto poznać w temacie gramatyk angielski, jest trójstopniowa budowa zdania: subject (podmiot), verb (orzeczenie), object (dopełnienie). Sprawdźmy, jak te elementy współgrają, tworząc logiczne i zrozumiałe zdania, składając się na podstawy języka angielskiego.

a. Subject – Czyli Kto Lub Co?

Subject, czyli podmiot, to główny bohater zdania. Odpowiada na pytanie „kto?” lub „co?”. Może to być osoba, rzecz, zwierzę lub abstrakcyjny koncept. Przykłady:

She loves music. / Ona uwielbia muzykę. The cat is sleeping on the couch. / Kot śpi na kanapie.

b. Verb – Co Robi Podmiot?

Verb, czyli czasownik, określa działanie lub stan podmiotu. To serce zdania, które nadaje mu sens. Przykłady:

He often rides to school by bike. / On często jeździ do szkoły rowerem. They are studying for exams. / Oni uczą się do egzaminów.

c. Object – Gdzie? Jak? Kiedy?

Object, czyli dopełnienie to ta część zdania, która nadaje podmiotom i czasownikom znaczenie i sens. Przykłady:

She is reading a book. / Ona czyta książkę. We visited the museum. / My odwiedziliśmy muzeum.

2. Czasy – królowe wśród gramatyk angielski

Gramatyka angielska charakteryzuje się bogactwem czasów, które pozwalają opowiedzieć o wydarzeniach z różnych perspektyw. Tak, jak w języku polskim, w gramatyce języka angielskiego są trzy główne czasy: teraźniejszy, przeszły i przyszły. Dzielą się one na dwanaście czasów gramatycznych. W zakresie gramatyka angielska mamy aż 4 czasy przeszłe, 4 teraźniejsze oraz 4 przyszłe.

Cztery czasy teraźniejsze to: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Cztery czasy przeszłe to: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous. Cztery czasy przyszłe to : Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous.

Present Simple Czas Present Simple używany jest do opisu czynności stałych, powtarzalnych, rutynowych. Opisujemy nim również uczucia i stany. Konstrukcja: podmiot + czasownik (w 3 os. l. poj. z końcówką -s) eg. She likes chocolate.

Present Continuous Czas Present Continuous używany jest do opisu czynności, które dzieją się tu i teraz. Używamy go również, by opisać czynności tymczasowe oraz wydarzenia, które odbędą się w najbliższej przyszłości. Konstrukcja: podmiot + to be (am/is/are) + czasownik + ing eg. I am watching great TV series now.

Present Perfect Czas Present Perfect użyjesz wtedy, kiedy chcesz opowiedzieć o swoich doświadczeniach, tym, co się wydarzyło w efekcie wykonywanych przez Ciebie czynności. Konstrukcja: podmiot + operator have/has + III forma czasownika nieregularnego lub czasownik regularny+ed

eg. He has visited Amsterdam twice so far.

Present Perfect Continuous Present Perfect Continuous przyda się wtedy, kiedy chcesz podkreślić, jak długo trwała czynność, którą robiło się przed chwilą. W tym czasie opowiemy również o efektach czynności, które dopiero co się zakończyły. Konstrukcja: podmiot + operator have/has + been + czasownik + ing e.g. I have been working for nine hours.

Past Simple Czas Past Simple używany jest wtedy, gdy mówisz o wydarzeniach z przeszłości, które definitywnie się zakończyły. Konstrukcja: podmiot + czasownik nieregularny w II formie/ lub czasownik regularny z końcówką–ed, eg: They went to the cinema on Sunday.

Past Continuous Czas Past Continuous jest wtedy, kiedy wyrażasz czynności, które trwały przez dłuższy czas w przeszłości i/ lub były one tłem dla innej czynności.

Konstrukcja: podmiot + operator was/were + czasownik + ing eg. I was travelling around the world this time last year.

Past Perfect Czasu Past Perfect użyjesz, opowiadając o wydarzeniach z przeszłości,  które dokonały się, zanim rozpoczęły się inne czynności – również z przeszłości. Często nazywany czasem zaprzeszłym. Konstrukcja: podmiot + operator had + czasownik III forma/końcówka -ed eg. John had called Alex before the taxi arrived.

Past Perfect Continuous Czas Past Perfect Continuous używany jest do podkreślenia ciągłości danej czynności w przeszłości, która trwała do określonego momentu w tej właśnie przeszłości. Konstrukcja: podmiot + had been + czasownik + ing eg. I had been driving for 5 hours before I got to Berlin.

Future Simple Jest to idealna forma czasu do wyrażania przyszłości, mówienia o szybko, intuicyjnie podjętych decyzjach (szczególnie w chwili mówienia o nich) lub o niezależnych od nas wydarzeniach, które mają nastąpić w przyszłości. Stosujemy go również przy wyrażaniu obietnic, próśb czy propozycji. Konstrukcja: podmiot + will + czasownik w formie podstawowej eg. I will always love you.

Future Continuous Czasu Future Continuous używamy, gdy chcemy wyrazić czynność, która będzie wykonywana przez nas w przyszłości, przez pewien określony czas. Konstrukcja: podmiot + will be + czasownik + ing eg. I will be reading a book tonight.

Future Perfect Czasu Future Perfect użyj wobec czynności, które zostaną zakończone do określonego momentu w przyszłości. Konstrukcja: podmiot + will have + czasownik III forma/końcówka -ed eg. They will have finished the house by the end of the month. / Skończą dom do końca miesiąca.

Future Perfect Continuous Czas Future Perfect Continuous mówi o długości trwania czynności w odniesieniu do czegoś, co stanie się w przyszłości. Konstrukcja: podmiot + will have been + czasownik + ing eg. By the end of May I will have been working here for 5 years. / Z końcem maja minie 5 lat odkąd tutaj pracuję.

Jak widzisz, czasy w języku angielskim nie są aż tak trudne – jest ich po prostu trochę więcej.

Poznaj zasady gramatyki angielskiej

3. Rzeczowniki i Przymiotniki – Ubarwienie Opowieści

Rzeczowniki (nouns) stanowią podstawę komunikacji. Dodanie przymiotników (adjectives) ją wzbogaca. Podstawy języka angielskiego obejmują w swoich zagadnieniach wprowadzenie tych dwóch części mowy jako jednych z pierwszych.

Rzeczowniki to słowa opisujące osoby, miejsca, przedmioty, czy idee. To podstawowe cegły, z których budujemy zdania. Na przykład: cat (kot), table (stół), friendship (przyjaźń).

Rzeczowniki Pospolite (Common Nouns): Ogólne nazwy osób, miejsc i rzeczy, np. dog (pies), city (miasto).

Nazwy Własne (Proper Nouns): Konkretne, indywidualne nazwy, zawsze z wielkiej litery, np. London (Londyn), John (Jan).

Rzeczowniki Policzalne (Countable Nouns): Mogą być zliczane, występują w liczbie pojedynczej i mnogiej, np. book (książka), books (książki).

Rzeczowniki Niepoliczalne (Uncountable Nouns): Odnoszą się do czegoś, co trudno zliczyć, np. water (woda), information (informacja).

Rzeczowniki Konkretne (Concrete Nouns): Odnoszą się do rzeczy materialnych, np. table (stół), car (samochód).

Rzeczowniki Abstrakcyjne (Abstract Nouns): Odnoszą się do idei, uczuć, np. love (miłość), freedom (wolność).

Przymiotniki z kolei, to magiczne pędzle, które nadają barwy naszym rzeczownikom. Opisują ich cechy, jak beautiful (piękny), big (duży), czy interesting (interesujący). Dzięki nim nasze opowieści stają się bogatsze i bardziej wyraziste. Gramatyka angielska wymaga użycia przymiotników w konkretnej kolejności, jeśli co najmniej dwa przymiotniki poprzedzają rzeczownik. W rzeczywistości bardzo rzadko spotyka się zdania, w których występują więcej niż trzy przymiotniki.

 opinionsizeageshapecolouroriginmaterialpurpose 
It’s anicebigoldroundbrownDutchwoodendinnertable.
Przymiotniki angielskie

4. Czasowniki nieregularne – Przygoda w Dżungli Form

Czasowniki nieregularne to te, które nie podlegają standardowym regułom tworzenia formy przeszłej (Past Simple) i imiesłowu biernego (Past Participle). Oznacza to, że ich odmiana jest nietypowa. Ich formy niestety trzeba zapamiętać dla lepszego opanowania zagadnień z zakresu gramatyka angielski.

Kiedy używa się podstawowej formy czasownika – co mówi gramatyka angielska?

Infinitive, czyli podstawową formę, stosujemy w przypadku czasów Present Simple, Future Simple, oraz do tworzenia czasu Future Continuous i Present Continuous (ale przy czasach Continous pamiętaj, że z końcówką -ing), a także po czasownikach modalnych.

Kiedy używa się 2. formy czasownika – czego uczy nas gramatyka j angielski?

Druga forma, znana jako past tense, jest kluczowa do tworzenia zdań w czasie Past Simple. To w tej formie czasownik pokazuje nam, że akcja miała miejsce w przeszłości.

Kiedy używać 3. formy czasownika – najważniejsze wytyczne gramatyk angielski:

Past participle jest używane w takich czasach jak Past Perfect, Present Perfect, Future Perfect. Jest to najbardziej „zaawansowana” forma czasownika, która pozwala na tworzenie bardziej skomplikowanych struktur zdaniowych i mówienie o przeszłości w szerszym kontekście. Pojawia się także w innych konstrukcjach, takich, jak np. passive voice (strona bierna).

go – iść: go-went-gone

Present Simple (I forma czasownika): They go to the club every Saturday. Oni chodzą do klubu w każdą sobotę. Past Simple (II forma czasownika): We went to Greece last summer. Pojechaliśmy do Grecji w ostatnie wakacje. Present Perfect (III forma czasownika): My sister has just gone to the gym. Moja siostra właśnie poszła na siłownię.

darmowy kurs gramatyka angielska

5. Tryby Gramatyczne Języka Angielskiego – Co Jeszcze Skrywa Gramatyka Angielska?

Gramatyka angielska wyróżnia trzy główne tryby gramatyczne: tryb oznajmujący, rozkazujący i warunkowy.

Oznajmujący: He is reading a book. Rozkazujący: Read this book! Warunkowy: If it rains, we will stay indoors.

Tryby warunkowe w języku angielskim dodają niesamowitą elastyczność w wyrażaniu różnych scenariuszy, prawdopodobieństw i ich konsekwencji, a zasady ich użycia dokładnie określa gramatyka angielska.

Podstawowe Tryby Warunkowe: Zero Conditional: Wyraża ogólne, zawsze aktualne prawdy.

Składnia: If + Present Simple, Present Simple.

If you heat water to 100 degrees, it boils.

First Conditional: Odzwierciedla realne sytuacje w przyszłości.

Składnia: If + Present Simple, Will + Base Verb.

If it rains, I will stay at home.

Second Conditional: Odnosi się do nierealnych, mało prawdopodobnych sytuacji w teraźniejszości.

Składnia: If + Past Simple, Would + Base Verb.

If I won the lottery, I would travel the world.

Third Conditional: Odnosi się do warunku niemożliwego do spełnienia – w przeszłości i jego prawdopodobnego rezultatu w przeszłości. Zdania tego typu są nierzeczywiste, ponieważ w chwili obecnej jest już zbyt późno, aby istniał dany warunek lub jego konsekwencja.

Składnia: If + Past Perfect, Would Have + Past Participle.

If she had studied harder, she would have passed the exam.

Odkrywanie tajników z cyklu gramatyka angielska to fascynująca podróż, pełna zaskakujących odkryć i momentów. Pamiętaj, że gramatyka angielska to nie tylko nauka, ale także przygoda, która otwiera przed tobą nowe horyzonty. Zagłęb się w zasady gramatyk angielski, a gramatyka języka angielskiego stanie się Twoim sprzymierzeńcem w każdej sytuacji.